Pseudo-Makary / Symeon Egipski, Homilia IV (49): Chrześcijanie powinni z gorliwością i roztropnością biec w wyścigu życia na arenie tego świata (Collectio I et II, CPG 2410 et 2411: Cursum stadii huius mundi attente et accurante absolvere oportet christia

Arkadiusz Jasiewicz

Przemyśl


Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Pseudo-Makary, Symeon Egipski

150 chaptires de saint Macaire, trad. J. Touraille: Philocalie des Pères neptiques 5, Bellefontaine 1984
Acta synodalia (381-431), II, ŹMT 52
Altaner B. – Stuiber A., Patrologia, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990
Amann E., DThC IX 1452-1455
Bardy G., Depouillement, III 464
Bunge G., Evagre le Pontique et les deux Macaires, „Irénikon” 56 (1983) 215-227
Canévet M. – Desprez V., Pesudo-Macaire (Macaire-Syméon), DSp X, Paris 1980, 20-43
Catalan J.F., Katharsis VIII 1680
Deseille P., Les homélies spirituelles de saint Macaire, Bellafontaine 1984
Desprez V., Introduction, w: Pseudo-Macaire, Oeuvres spirituelles, SCh 275, Paris 1980
Desprez V., Plerophoria, XII/2 1819-1820
Desprez V., Początki monastycyzmu, t. 2, tłum. J. Dembska, ŹM 22, Kraków – Tyniec 1999
Die syrische Überlieferung der Schriften des Makarios, Bd. I-II: Syrischer Text und Übersetzung hrsg.W. Strothmann, Wiesbaden 1981
Dokumenty Soborów Powszechnych, ŹMT 24
Dörries H., Die Theologie de Makarios/Symeon, Göttingen 1978
Dörries H., Symeon von Mesopotamien. Die Überlieferung der messalianischen Makariosschriften, TU 55/1, Leipzig 1941
Fitschen F., Messalianismus und Antimessalianismus, Göttingen 1998
Guillaumont A., Le problème de deux Macaires dans les „Apophtegmata Patrum”, „Irénikon” 48 (1975) 41-59
Guillaumont A., Mesalianie, w: U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 2, tłum. S. Wirpszanka, ŹM 38, Kraków – Tyniec 2006, 305-324
Homiliae spiritales, ed. H. Dörries – E. Klostermann – H.M. Kroeger, Die 50 geistlichen Homilien des Makarios (Patristische Texte und Studien 4), Berlin 1964
Kirchmeyer J., Extase chez les Pères de l’Église, IV/2 2107-2109
Klostermann R.A., Die slavische Überlieferung der Makariusschriften, Göteborg 1950
Lemaitre J., Contemplation, II/2 1790, 1843-1845, 1849
Makarios-Symposium über die Böse, hrsg. W. Strothmann, Wiesbaden 1983
Miquel P., Les caractères de l’expérience spirituelle selon le Pseudo-Macaire, „Irénikon” 39 (1966) 497-513
Plested M., Macarius and Diadochus: an essay in comparison, StPatr 30 (1997) 235-240
Plested M., The place of Macarius-Symeon in the Eastern Christian Tradition, Oxford 2004
Przeździecki J., Anapausis w pismach Pseudo-Makarego, VoxP 28 (2010), t. 52/2, 893-906
Pseudo-Macaire, Oeuvres spirituelles I, ed. E. Klostermann – B. Berthold, trad. V. Desprez, SCh 275, Paris 1980
Quasten J., Patrologia, II, Casale 1969
Schriften des Makarios/Symeon unter dem Namen des Ephraem, hrsg. W. Strothmann, Wiesbaden 1981
Sermones LXIV, ed. H. Berthold, Makarios/Symeon. Reden und Briefe, Die Sammlung I des Vaticanus Graecus 694, GCS I/1-2, Teil 1: Logoi 1-29, Teil 2: Logoi 30-64, Berlin 1973
Sermones XLIII, ed. E. Klostermann – H. Berthold, Neue Homilien des Makarius/Symeon, TU 72, Berlin 1961
Solignac A., Passions et la vie spirituelle, XII/1 344-345
Solignac A., Prière chez les Pères de l’Église, XII/2 2259-2261
Staats R., Messalianerforschung und Ostkirchenkunde, tamże, ss. 47-71
Steward C., „Working the earth of the heart”: the Messalian controversy in history. Texts and language to AD 431, Oxford 1991
Strothmann W., Die Textkritische Anmerkungen zu den Geistlichen Homilien des Makarios-Symeon, Wiesbaden 1981
Vööbus A., On the historical importance of the legacy of Pseudo-Makarius, Stockholm 1972

Published
2010-07-15


Jasiewicz, A. (2010). Pseudo-Makary / Symeon Egipski, Homilia IV (49): Chrześcijanie powinni z gorliwością i roztropnością biec w wyścigu życia na arenie tego świata (Collectio I et II, CPG 2410 et 2411: Cursum stadii huius mundi attente et accurante absolvere oportet christia. Vox Patrum, 55, 903–917. https://doi.org/10.31743/vp.4374

Arkadiusz Jasiewicz 
PrzemyślLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)