Wenancjusz Fortunat, Wiersze do pani Radegundy (Carmina ad domnam Radegundem: Mens fecunda Deo, Unde mihi rediit, Mater opima decens)

Tadeusz Gacia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Wenancjusz Fortunat, Carmina ad domnam Radegundem

Aigrain R., Sainte Radegonde, Paris 1987
Bastiaensen A.R., La poésie de Venance Fortunat: observations à propos d’une nouvelle édition, „Mnemosyne” 49 (1996) 168-181
Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis, t. 2, 7048-7054, Bruxelles 1898
Cytowska M., Ostatni poeta starożytności – Wenancjusz Fortunatus, „Meander” 28 (1973) 307-320
Gäbe S., Radegundis: sancta, regina, ancilla. Zum Heiligkeitsideal der Radegundisviten von Fortunat und Baudonivia, „Francia” 16 (1989) 1-30
Gacia T., Motyw krzyża w twórczości Wenancjusza Fortunata na przykładzie «Vexilla Regis», RH 46 (1998) z. 3, 101-112
Gacia T., Wenancjusz Fortunat, Wiersze wybrane. Przekład z objaśnieniami, „Kieleckie Studia Teologiczne” 9 (2010) 215-224
Gamska-Łempicka J., Hymny średniowieczne, Lwów 1934
George W.J., Venantius Fortunatus: a Latin poet in Merovingian Gaul, Oxford 1992
Gładysz B., Hymny Brewiarza Rzymskiego oraz Patronału Pańskiego, Lublin 1993
Hildebertus, Vita sanctae Radegundis reginae, PL 151
Historia Francorum, PL 71
Joye S., Basine, Radegonde et la Thuringe chez Grégoire de Tours, „Francia” 32 (2005) nr 1
Karyłowski T., Hymny kościelne, Kraków 1932
Karyłowski T., Hymny kościelne, wyd. 2, Warszawa 1978
Kleinmann D., Radegonde une sainte européenne, Graz 1998, Loudun 2000
La riche personnalité de sainte Radegonde. Conférences et homélies prononcées à l’occasion du XIVe centenaire de sa mort (587-1987), Poitiers 1988
Leo F., Venantii Fortunati Opera poetica, MGHaa IV/1, Berlin 1881
Mérindol Ch., Le culte de sainte Radegonde et la monarchie française à la fin du Moyen Âge, w: Les Religieuses dans le cloître et dans le monde, des origines à nos jours, Saint-Étienne 1994
Navarra L., Venanzio Fortunato, DPAC II 3556-3558
Niewiadomska M., Wiersze o Krzyżu Wenancjusza Fortunata. Próba interpretacji, „Przegląd Tomistyczny” 9 (2003) 281-310
Pietri L., Venanzio Fortunato e il suo tempo: convegno internazionale di studio (Valdobbiadene – Treviso, 29 XI - 1 XII 2001), Treviso 2003
Piwowarczyk J., Hymny Brewiarza Rzymskiego, Poznań 1958
Poésies mêleés, trad. franc. Ch. Nisard – E. Rittier, Paris 1887
Radegonde de la couronne au cloître, dir. R. Favreau, Poitiers 2005
Saxer V., Radegonda, DPAC II 2968-2969
Staff L., Hymny Brewiarza i Sekwencje Mszału, Warszawa 1962
Symon F.A., Hymny kościelne, Warszawa 1901
Venance Fortunat, Poèmes, vol. 1-3, texte établi et traduit par M. Reydellet, Ed. de Les Belles Lettres, Paris 1994-2004
Venantius Fortunatus, Carmina
Venanzio Fortunato, Opere, introduzione, testo, traduzione e note a cura di Stefano di Brazzano, Gorizia 2001
Vita Venantii Hon. Clem. Fortunati, PL 88

Published
2010-07-15


Gacia, T. (2010). Wenancjusz Fortunat, Wiersze do pani Radegundy (Carmina ad domnam Radegundem: Mens fecunda Deo, Unde mihi rediit, Mater opima decens). Vox Patrum, 55, 956–963. https://doi.org/10.31743/vp.4376

Tadeusz Gacia 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>