Sogita na czas zmartwychwstania (Sogitha in tempus Resurrectionis)

Bartłomiej Sokal

Polska


Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Sogitha, zmartwychwstanie

Brock S.P., Mary and the Gardiner: an East Syrian Dialogue Soghitha for the Resurrection, „Parole de l’Orient” 11 (1983) 223-234
Brock S.P., Mary in the Syriac Tradition, w: Mary’s place in Christian Dialogue, red. A. Stacpoole, Slough 1982, s. 182-191
Brock S.P., Sogiatha: Syriac Dialogue Hymns, w: Syrian Churches, Series XI, ed. J. Vellian, Kottayam 1987, 5-35
Brock S.P., „Syriac Dialogue”. An example from the past, „Journal of Assyrian Academic Studies” 18 (2004) 57-70
Brock S.P., Syriac Dialogue Poems: Marginalia to a recent edition, „Le Muséon” 97 (1984) 29-68
Brock S.P., The dispute between the Cherub and the Thief, „Hugoye” 5 (2002) 169-193
Brock S.P., The Dispute Poem: from Sumer to Syriac, „Journal of Canadian Society for Syriac Studies” 18 (2004) 3-10
Rodrigues Pereira A.S., Studies in Aramaic Poetry (c. 100 B.C.E. - c. 600 C.E.). Selected Jewish, Christian and Samaritan Poems (Studia Semitica Neerlandica), Assen 1997
Szmajdziński M., Spór Cheruba z Łotrem, „Scripturae Lumen” 2 (2010) 567-575
Ortiz de Urbina I., Maryja w patrystyce syryjskiej, tłum. K. Niklewiczówna, oprac. M. Starowieyski, CzST 9 (1983) 95-171
Wright W. – Cook S.A., A catalogue of Syriac manuscripts preserved in the Library of the University of Cambridge, Cambridge 1901

Published
2010-07-15


Sokal, B. (2010). Sogita na czas zmartwychwstania (Sogitha in tempus Resurrectionis). Vox Patrum, 55, 973–981. https://doi.org/10.31743/vp.4377

Bartłomiej Sokal 
PolskaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.