Św. Jan Chryzostom, Kazanie o godnym życiu we wspólnocie (In principium Actorum hom. 2)

Jan Iluk

Polska , Poland


Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Jan Chryzostom, In principium Actorum

González Blanco A., El concepto de ΠΟΛΙΤΕΙΑ en la obra de San Juan Crisostomo. Prolegómenos a su teologia sobre „la Ciudad de Dios”, „Sandalion” 3 (1980) 251-272
Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinear¬ne z kodami gramatycznymi, Warszawa 1997
Halton Th., Two newly-edited Homilies of John Chrysostom, ITQ 43 (1976) 133-138
Compton M., Introducing the Acts of the Apostles: A study of John Chrysostom’s „On the Begining of Acts”, PhD diss., University of Virginia 1996 (nieopublikowana praca)
Jan Chryzostom, Ad Demetrium de compunctione, PG 47
Jan Chryzostom, Ad populum Antiochenum, PG 49
Jan Chryzostom, Contra eos qui subintroductas habent virgines, PG 47
Jan Chryzostom, De Christi precibus, PG 48
Jan Chryzostom, De virginitate, PG 48
Jan Chryzostom, In epistulam II ad Corinthios hom., PG 61
Jan Chryzostom, In epistolam ad Romanos hom., PG 60, tłum. T. Sinko, Św. Jan Chryzostom, Homilie na List św. Pawła do Rzymian, oprac. A. Baron, I/2, Kraków 1998
Jan Chryzostom, In Matthaeum hom., PG 57
Jan Chryzostom, In principium Actorum hom., PG 51
Iluk J., „Joudaïka” w ujęciu Jana Chryzostoma, PrzRel (2006) nr 2, 145-156
Iluk J., „Naszą oikumene widzę chrześcijań¬ską”, czyli o zwycięstwie Ewangelii w homiliach Jana Chryzostoma, w: Album Gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdzie¬sięciolecie pracy nauczycielskiej, red. J. Data – B. Oleksowicz, Gdańsk 2009, 39-53
Iluk J., Chrześcijańska i żydowska politeja u schyłku antyku, PrzRel (2005) nr 1, 71-97
Iluk J., Jana Chryzostoma wizja chrześci¬jańskiej oikumene, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich. Język. Literatura. Kultura. Historia (Białowieża, 17-19 maja 2007 r.), red. Z. Abramowicz – J. Ławski, Białystok 2008, 25-50
Iluk J., Żydowska poli¬teja i Kościół w Imperium Rzymskim u schyłku antyku, t. 1: Jana Chryzostoma, kapłana Antiochii, Mowy przeciwko judaizantom i Żydom, Gdańsk 2006
Mayer W., The homilies of St John Chrysostom – provenance. Reshaping the foundations, Roma 2005
Mayer W., The sequence and provenance of John Chrysostom’s homilies „In illud: «Si esurierit inimicus»” (CPG 4375), „De mutatione nominum” (CPG 4372) and „In principium Actorum” (CPG 4371), „Augustinianum” 46 (2006) 169-186

Published
2009-12-15


Iluk, J. (2009). Św. Jan Chryzostom, Kazanie o godnym życiu we wspólnocie (In principium Actorum hom. 2). Vox Patrum, 53, 623–636. https://doi.org/10.31743/vp.4383

Jan Iluk 
PolskaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)