Św. Jan Damasceński, III Mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy (Contra imaginum calumniatores)

Maria Magdalena Dylewska

Polska , Poland


Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Jan Damasceński, obrazy

Basilius, De Spiritu Sancto, PG 32, tłum. A. Brzóstowska, Św. Bazyli Wielki, O Duchu Świętym, Warszawa 1999
Dionizy Areopagita, De divinis nominibus, PG 3, tłum. M. Dzielska, Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, Kraków 2005
Dokumenty Soborów Powszechnych, red. A. Baron – H. Pietras, t. 1, ŹMT 24, Kraków 2001
Gregorius Nazianzenus, Oratio, tłum. Św. Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, Warszawa 1967
Joannes Moschus, Pratum spirituale 45, PG 87/3
Kottera B., Die Schriften des Johannes von Damascus, Bd. III, PTS 17, Berlin – New York 1975

Published
2009-12-15


Dylewska, M. M. (2009). Św. Jan Damasceński, III Mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy (Contra imaginum calumniatores). Vox Patrum, 53, 637–651. https://doi.org/10.31743/vp.4384

Maria Magdalena Dylewska 
PolskaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.