Giovanni Climaco, La Scala del Paradiso, introduzione, traduzione e note a cura di Rosa Maria Parrinello, Letture Cristiane del primo millennio 41, Milano (Pauline) 2007, ss. 633.Abstrakt

nie dotyczy


Słowa kluczowe

Giovanni Climaco; Scala del Paradiso

nie dotyczy
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Jasiewicz, A. (2018). Giovanni Climaco, La Scala del Paradiso, introduzione, traduzione e note a cura di Rosa Maria Parrinello, Letture Cristiane del primo millennio 41, Milano (Pauline) 2007, ss. 633. Vox Patrum, 53, 713-715. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4406

Arkadiusz Jasiewicz 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL