The position of slaves in the Christian family according to John Chrysostom

Jerzy Duda

Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach , Poland


Abstract

The early Christian Church did not take up any revolutionary action aiming at reforming or abolishing the so much bound with the Roman society structure slavery. Instead, it worked out a new ‘theoretical’ and characterized by humanism attitude, which is reflected and strengthened by John Chrysostom. The ‘golden mouthed’ admits that slavery is a binding and allowed by God’s Providence state, and he accepts the power of a master over a belonging to the Christian family slave. A slave should not rebel against his unjust situation but try to serve his master and family as if he actually saved his Saviour Redeemer. And that is because slaves are in nature free people and as any other people are the children of the same God. That is why he demands treating a slave as a human being and respecting his dignity. Also, he suggests a new notion of a slave being a good and obedient to his master person since, as he be­lieves, a change in the present negative stereotype will contribute to some improvement in the existential situation, or in some time may lead to the reform of the social-economic state system.

Keywords:

John Chrysostom, slaves

Bieżuńska-Małowist I. – Małowist M., Niewolnictwo, Warszawa 1987
Ciccotti E., Il tramonto della schiavitù nel mondo antico, Bari 1977
Codex Iustinianus
Codex Theodosianus
Digesta
Dutilleu J., Esclavage, DThC V 461-481
Falanga M., Il pensiero peda¬gogico di Giovanni Crisostomo, Bari 1981
Górny J., Zagadnienie niewolnictwa w świetle pism św. Hieronima, SW 9 (1974) 311-320
Gülzow H., Christentum und Sklaverei in den drei ersten Jahrhunderten, Bonn 1969
Hamman A., Schiavitù, DPAC II 3111-3113
Jaeger W., Die Sklaverei bei Johannes Chrysostomus, (Diss.), Kiel 1974
Jan Chryzostom, Adversus ebriosos et de resurrectione, PG 50
Jan Chryzostom, De Lazaro, PG 48
Jan Chryzostom, De liberorum educatione, SCh 188
Jan Chryzostom, De virginitate
Jan Chryzostom, In epistulam I ad Corinthios hom., PG 61
Jan Chryzostom, In epistulam I ad Timotheum hom., PG 62
Jan Chryzostom, In epistulam ad Ephesios hom., PG 62
Jan Chryzostom, In epistulam ad Philemonem, PG 62
Jan Chryzostom, In epistulam ad Romanos hom. 23, 1, PG 60
Jan Chryzostom, In epistulam ad Titum hom., PG 62, T. Sinko, Św. Jan Złotousty, Homilie na listy pasterskie i na list do Filemona, Kraków 1949
Jan Chryzostom, In Genesim hom., PG 53
Jan Chryzostom, In Matthaeum hom., PG 57
Kautsky K., Poprzednicy współczesnego socjalizmu, Warszawa 1949
Kelly J.N.D., Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, tłum. K. Krakowczyk, Bydgoszcz 2001
Kontoulis G., Zum Problem der Sklaverei (douleia) bei den Kappadokischen Kirchenvätern und Johannes Chrysostomus, Bonn 1993
Kuryłowicz M. – Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2008
Longosz S., Rodzina wczesnochrześcijańska kościołem domowym, RT 51 (2004) z. 10
Milani P.A., La schiavitù nel pensiero politico. I. Dai greci al Basso Medioevo, Milano 1972
Munier Ch., L’Église dans l’empire romain, II-IIIe s., Paris 1979
Reale G., Historia filozofii starożytnej, III, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 1999
Robleda O., II diritto degli schiavi nell’antica Roma, Roma 1976
Schumacher L., Niewolnictwo antyczne. Dzień powszedni i los niewolnych, tłum. B. Mrozewicz, Poznań 2005
Sierra Bravo R., Doctrina social y económica de los Padres de la Iglesia, Madrid 1967
Signifredi M., La schiavitù in Giovanni Crisostomo, „Studi e materiali di storia delle religioni” 25 (2001) 271-289
Steinmann A., Sklavenlos und alte Kirche, Mönchengladbach 1922
Szczur P., Niewolnictwo jako problem duszpasterski w nauczaniu Jana Chryzostoma, w: Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła, red. J. Pałucki – P. Szczur, Lublin 2009, 69-89
Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homilety¬cznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008
Talamo S., La schiavitù secondo i Padri della Chiesa, Roma 1927
Thébert Y., Niewolnik, w: Człowiek Rzymu, red. A. Giardina, tłum. P. Bravo, Warszawa 1997
Vogt J., Sklaverei und Humanität, Wiesbaden 1965
Wallon H., Histoire de l’esclavage dans l’Antiquité, Paris 1988
Wicher W., Niewolnictwo w nauce moralnej chrześcijaństwa, Lwów 1922
Wolski J., Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2000

Published
2009-12-15


Duda, J. (2009). The position of slaves in the Christian family according to John Chrysostom. Vox Patrum, 53, 259–270. https://doi.org/10.31743/vp.4470

Jerzy Duda 
Wyższe Seminarium Duchowne w SiedlcachLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.