L’educazione dei bambini come il più importante compito dei genitori secondo san Giovanni Crisostomo


Abstract

San Giovanni Crisostomo, conosciuto come un’ottimo esegeta e predicatore della Chiesa antica, fu anche un grande esperto non solo di teologia, della vita sociale, culturale ed ecclesiastica, ma anche della psicha dell’uomo. Avvertendo diversi problemi nella vita sociale indica l’educazione ed istruzione dei bambini come un vero antidoto alla degenerazione e disgregazione morale della società. Nei suoi molti scritti dunque presenta l’educazione dei bambini come il più im­portante compito dei genitori. L’importanza dell’educazione consiste nel fatto stesso dell’attività educativa dei genitori, la quale paragona con la belleza creativa ed artistica dello scultore. Poi questa suindicata importanza sta nello scopo da ese­guire che è l’educazione della persona integrale, completa, perfetta, saggia, come se fosse un vero atleta di Cristo: un vero uomo che conduce consapevolmente la vita virtuosa. La ricompensa per la fatica e tutti i sacrifici subiti durante il pro­cesso educativo è la santificazione personale dei genitori, la vera gioia di trovare i figli cresciuti nella saggezza pronti ad affrontare resposabilmente le esigenze della vita sociale, che loro stessi sono il vero tesoro della vita dei genitori e infine in futuro per la loro fatica possono giungere alla salvezza eterna nel Regno di Cristo, oppure per la loro negligenza nel campo dell’educazione dei figli saranno meritevolmente castigati.


Keywords

Giovanni Crisostomo; educazione

Basilius, De legendis gentilium libris, PG 31, tłum. T. Sinko, Bazyli Wielki, Wybór homilij i kazań, Kraków 1947
Bober A., Rodzina Kościołem domowym według św. Jana Chryzostoma, VoxP 5 (1985) z. 8-9, 193-199
Cavalcanti E., La spiritualità della vita quotidiana, w: Storia della spiritualità, 3/C, red. L. Dattrino, Bologna 1988
Corsini E., Giovanni Crisostomo, w: Dizionario della letteratura greca e latina. Le opere e gli autori, Torino 1990
Czuj J., Poglądy wychowawcze św. Jana Chryzostoma, „Przegląd Katechetyczny” 31 (1948)
Dattrino L., Il matrimonio nel pensiero di San Giovanni Crisostomo, Roma 2002
Dmitruk M., Obyczaje weselne i pogrzebowe chrześcijan w świetle duszpasterskiej działalności Jana Chryzostoma, VoxP 21 (2001) t. 40-41
Falanga M., Il pensiero pedagogico di Giovanni Crisostomo, Bari 1981
Fredouille J.C., Słownik cywilizacji rzymskiej, tłum. M. Chołdyk – K. Jachieć, Katowice 1996
Jan Chryzostom, De Anna sermo, PG 54
Jan Chryzostom, De educandis liberis, ed. A.M. Malingrey, SCh 188
Jan Chryzostom, In epistulam I ad Corinthios hom., PG 61
Jan Chryzostom, In epistulam I ad Timotheum hom., PG 62
Jan Chryzostom, In epistulam ad Titum hom., PG 62
Jan Chryzostom, In Genesim hom., PG 53
Jan Chryzostom, In illud: „Vidua eligatur”, PG 51
Jan Chryzostom, In Matthaeum hom., PG 58
Kelly J.N.D., Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, tłum. K. Krakowczyk, Bydgoszcz 1995
Klauk H.J., Wczesnochrześcijańska wspólnota Kościoła, tłum. S. Jopek, Kraków, 1995
Kołosowski T., Wychowanie religijno-moralne dzieci w rodzinie w świetle traktatu „O wychowaniu dzieci” św. Jana Chryzostoma, „Seminare” 17 (2001) 405-420
Kosznicki M., Kształcenie i wychowanie w literaturze chrzescijaństwa od I do IV wieku, Gdańsk 1999
Kot S., Historia wychowania, Warszawa 1994
Krykowski J., Nauka o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu, w: Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie (wybór pism), BOK 19, Kraków 2002
Lodi E., Famiglia-chiesa domestica nella tradizione patristica, „Rivista Pastorale Liturgica” 18 (1980)
Marco Fabio Quintiliano, w: Dizionario della letteratura greca e latina. Le opere e gli autori, Torino 1990
Marrou H.I., Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, Warszawa 1969
Młotek A., Obowiązki wychowawcze rodziców według Ojców Kościoła, „Katecheta” 19 (1975) 5
Pasquato O., La priorità dell’educazione morale in Giovanni Crisostomo, w: Crescità dell’uomo nella catechesi dei Padri (età postnicena), a cura di S. Felici, Roma 1988
Roberti M., „Patria potestas” e „paterna pietas”, „Studi Albertoni” 1 (1935) 260-270
Sasso G. – Zini Z., Marco Tulio Cicerone, w: Dizionario della letteratura greca e latina. Le opere e gli autori, Milano 1990
Stanula E., Rodzina kształtująca system wartości w ujęciu św. Jana Chryzostoma, w: Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX (Materiały z Konferencji: czerwiec 1993), Bydgoszcz 1994
Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008
Św. Jan Złotousty, Homilie na listy pasterskie św. Pawła, Kraków 1949
Špídlik T., Il matrimonio, sacramento di unita nel pensiero di Crisostomo, „Augustinianum” 17 (1977) 221-226
Uciecha A., Rodzina miejscem wychowania w traktacie pedagogicznym „O wychowaniu dzieci” św. Jana Chryzostoma, ŚSHT 19-20 (1986-1987) 65-92
Winniczuk L., Słownik kultury antycznej, Warszawa 1986
Żurek A., Od paterfamilias do Pater noster. Kontekst kulturowy pojęcia Boga jako „naszego Ojca” w lit¬eraturze patrystycznej, w: Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej. Pamięci ks. prof. E. Stanuli (1935-1999), SACh 15, Warszawa 2001, 18-28

Published : 2009-12-15


Strękowski, S. (2009). L’educazione dei bambini come il più importante compito dei genitori secondo san Giovanni Crisostomo. Vox Patrum, 53, 407-420. https://doi.org/10.31743/vp.4477

Stanisław Strękowski 
Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku  Poland