Metody wychowawcze św. Jana ChryzostomaAbstrakt

In omni processu progressuque recto qui ad artem educandi pertinet magni momenti est non solum consilium formationis morum et animi puerilis proprium patris, magistri vel pedagogi, sed etiam certa ratio viaque bene formandi. Quasdam rationes ac vias educandi invenimus etiam apud Ioannem Chrysostomum, qui no­tus est auctor libelli cuius titulus: De inani gloria et de educandis liberis. Inter quas dignae sunt, ut praesertim enumerentur: via ac ratio commovendi in volun­tatem bonam, ratio viaque comitandi, ratio viaque praeveniendi, via ratioque im­plendi temporis, ratio et via circuli vel gregis, via et ratio fatigationis tollendae curiositate, via ratioque repetitionis et ratio viaque gradationis. Hae omnes sane valde prosunt ad propositum artis educandi, quod ad mentem Ioannis Chrysostomi episcopi sit formare et instituere pueros milites athletasque Iesu Christi.


Słowa kluczowe

Jan Chryzostom; wychowanie

Bednarski F.W., Wychowanie młodzieży dorastającej, Warszawa 2000
Beño J.A., Pedagogika, tłum. Z. Zalewski – J. Ślepowroński, Warszawa 1996
Dziewiecki M., Cele i metody wychowania chrześcijańskiego, „Katecheta” 48 (2004) nr 12, 54-66
Dziewiecki M., Wychowanie w rodzinie, art. on-line: www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/ wychowanie_w_rodz.html
Falanga M., Il pensiero pedagogico di Giovanni Crisostomo, Bari 1981
Godlewski M. – Krawcewicz S. – Wujek T., Pedagogika, Warszawa 1975
Joannes Chrysostomus, Adversus Iudaeos, PG 48
Joannes Chrysostomus, De educandis liberis, ed. A.M. Malingrey, SCh 188, tłum. W. Kania, BOK 19, Kraków 2002
Joannes Chrysostomus, In epistulam I ad Timotheum hom., PG 62
Joannes Chrysostomus, In epistulam ad Titum hom., PG 62, tłum. T. Sinko, Św. Jan Złotousty, Homilie na listy pasterskie św. Pawła, Kraków 1949
Kuczkowski S., Strategie wychowawcze, Kraków 1985
Majka J., Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005
Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homi-letycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Wasilewski, S. (2018). Metody wychowawcze św. Jana Chryzostoma. Vox Patrum, 53, 433-445. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4479

Sławomir Wasilewski 
Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL