"Hail, full of grace, the Lord is with you" (Luke 1:28) in the interpration of the Fathers of the Church

Bogusław Kochaniewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstract

Analiza pism Ojców Kościoła pozwoliła odkryć niezwyle bogatą egzegezę tekstu Łk 1, 28. Słowa anioła Gabriela były interpretowane w różnych perspektywach. Nie są jedynie słowami powitania, lecz także zaproszeniem do radości, zwiastują pełnię czasów i nową ekonomię zbawczą. Słowa objawiają piękno duszy Maryi, wskazują na Jej świętość. Ukazują również aktywność Ducha Świętego, który napełnia duszę

Keywords:

Luke 1:28, full of grace, Mary

Anastasius I Antiochenus, Homilia I in annuntiationem S. Mariae, PG 89
Anastasius II papa, Epistula ad Laurentium, PL 59
Andreas Cretensis, Homilia IV in nativitatem B. Mariae, PG 97
Anonymus, Sermo de Natale Domini, ed. Morin Guelferbytano, App. 1, PLS 2
Antipater Bosrensis, Homilia in annuntiationem S. Deiparae, PG 85
Antipater Bosrensis, Homilia in Joannem Praecursorem, PG 85
Augustinus, Sermo, PL 38
Basilius Seleuciensis, Hymnus Akathistos
Beda Venerabilis, Homilia in annuntiationem S. Mariae Virginis, PL 94
Briand J., La Chiesa primitiva nei ricordi di Nazaret, Jerusalem 1987
Chrysippus Hierosolymitanus, Homilia in S. Mariam Deiparam, PO 19
Delebecque E., Sur la salutation de Gabriel à Marie (Lc 1, 28), „Biblica” 65 (1984)
Fantini J., Kecharitomene (Lc 1, 28): interpretación filológica, „Salmanticensis” 1 (1954)
Faustus Reiensis, Sermo II de Nativitae, CSEL 21
Germanus Constantinopolitanus, Homilia de liberatione Constantinopolis, REB 16 (1958)
Gharib G. – Toniolo E. – Gambero L. – Nola G. Di, Testi Mariani del primo Millennio, voll. 1-4, Roma 1988-1991
Gregorius Nazianzenus, Poemata dogmatica, PG 37
Gregorius Nyssenus, Homilia in diem Natalem Christi, PG 46
Henry W., Angélus, DACL I/2 2068-2078
Hesychius Hierosolymitanus, Homilia I de S. Maria Deipara, PG 93
Jacobus Sarugensis, Homilia de B. Mariae Virgine Deipara
Joannes Damascenus, Homilia I in Dormitionem, PG 96
Joannes Damascenus, Homilia III in dormitionem, PG 96
Lyonnet S., Chaire kecharitomene, „Biblica” 20 (1939) 131-141
Marchisano F., L’interpretazione di kecharitomene (Lc 1, 28) fino alla metà del secolo XIII. Contributo alla mariologia biblica. Excerpta ex dissertatione ad Lauream in Facultate Theologica Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma 1968
Montagna D., La lode alla Theotokos nei testi greci dei secoli IV-VII, „Marianum” 24 (1962)
Origenes, In Lucam hom., PG 13
Pedico M., La Vergine Maria nella pietà popolare, Roma 1993
Petrus Chrysologus, Sermo, CCL 24B
Potterie I. De La, Lc 1, 28 3 1, 35b nel kerigma di Luca e nella catechesi dei Padri, in: La mariologia nella catechesi dei Padri (età prenicena), a cura di S. Felici, Roma 1989
Potterie I. De La, Kecharitomene in Luca 1, 28, „Biblica” 68 (1987)
Ps-Athanasius, Homilia in annuntiationem Deiparae, PG 28
Ps-Epiphanius, Homilia in laudes S. Mariae Deiparae, PG 43
Ps-Gregorius Thaumaturgus, Homilia I in annuntiationem Virginis Mariae, PG 10
Ps-Gregorius Thaumaturgus, Homilia II in annuntiationem Virginis Mariae, PG 10
Quacquarelli A. – Bisconti F., L’iconologia Mariana antenicena e i suoi presupposti, in: La mariologia nella catechesi dei Padri (età prenicena), a cura di S. Felici, Roma 1989
Quodvultdeus, Sermo de Symbolo, PL 40
Severianus Gabalensis, In cosmogoniam hom., PG 56
Severianus Gabalensis, Homilia VI de mundi creatione, PG 56
Severus Antiochenus, Homilia II in annuntiationem, PO 38
Sophronius Hierosolymitanus, Homilia in annuntiationem Deiparae, PG 87
Sophronius Hierosolymitanus, In annuntiationem Deiparae, PG 87
Theodotus Ancyranus, Homilia in S. Deiparam et in nativitatem Domini, PG 77
Toniolo E., Akathistos, in: Nuovo Dizionario di Mariologia, eds. S. De Fiores – S. Meo, Cinisello Balsamo 1986
Tuya M. De, Valoración exegético-teològica del „Ave, gratia plena” (Lc 1, 28), „Ciencia Tomista” 83 (1956) 3-27
Verd G.M., „Gratia plena” (Lc 1, 28). Sentido de una traducción, EE 50 (1975) 357-389

Published
2010-07-15


Kochaniewicz, B. (2010). "Hail, full of grace, the Lord is with you" (Luke 1:28) in the interpration of the Fathers of the Church. Vox Patrum, 55, 341–360. https://doi.org/10.31743/vp.4493

Bogusław Kochaniewicz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)