Aeon jako wyrażenie metafizyki transcendencji i metafizyki immanencji u Jana Damasceńskiego


Abstrakt

In this study the concept of ‘aeon’ in John Damascene is discussed. More specifically, relying on his treatise under the title An exact Exposition of the Orthodox Faith, the relation between aeon and the created world, as well as the resulted from it combination of Cosmology with Eschatology, are first of all investigated. Subsequently, the relation between aeon and the Holy Trinity, taking into account all the ways in which it is manifested, as well as the combination of Henology with Eschatology, are approached. Throughout the entire reasoning, it arises that the Christian thinker utilizes the Words, that is, the divinely inspired texts, as an objective proof for the Christian validity of his arguments. The most important conclusion drawn is that the term “aeon” has many meanings and each one of them is formulated according to the metaphysical or natural ontological plane to which they refer.


Słowa kluczowe

Jan Damasceński; wieczność; aeon; czas; Orygenes

BENAKIS, L., Chronos kai Aion, „Philosophia” 10-11 (1980-1981) 398-421.
BRANN, E., Time in the Timaeus, in The Music of the Republic: Essays on Socrates’ Conversations and Plato’s Writings, Philadelphia 2004.
COHN, N., Pursuit of the Millennium: Revolutionary millenarians and mystical anarchists of the middle ages, Oxford 1970.
CULLMAN, O., Christ and Time: The Primitive Christian Conception of Time and History, transl. from the German F. V. Filson, London 1962.
DANIELOU, J., Sacramentum futuri: Études sur les origins de la typologie biblique, Paris 1950.
DODDS, E. R., Proclus: The Elements of Theology, Oxford 1933.
FESTUGIÈRE, A.-J., La révélation d'Hermès Trismégiste, v. II, Paris1990.
GIET, S., Basile de Césarée. Homélies sur l'hexaéméron, Paris 1968.
GILSON, É., L’esprit de la philosophie médiévale, Paris 1932.
HOLLIDAY, L. R., Will Satan Be Saved? Reconsidering Origen's Theory of Volition in "Peri Archon", „Vigiliae Christianae” 63/1 (2009) 1-23.
LARCHET, J.-C., La théologie des énergies divines: Des origines à saint Jean Damascène, Paris 2010.
LOUTH, A., Denys the Areopagite, London-New York 2002.
LOUTH, A., St. John Damascene: Tradition and Originality in Byzantine Theology, Oxford 2002.
LOUTH, A., The origins of the Christian mystical tradition: From Plato to Denys, Oxford 2007.
PAYTON, J. R., John of Damascus on Human Cognition: An element in his Apologetic for Icons, „Church History” 65/2 (1996) 173-183.
RAMELLI, I. L. E., Christian Soteriology and Christian Platonism: Origen, Gregory of Nyssa, and the Biblical and Philosophical Basis of the Doctrine of Apokatastasis, „Vigiliae Christianae” 61/3 (2007) 313-356.
RAMELLI, I. L. E., Origen, Patristic Philosophy, and Christian Platonism Re-Thinking the Christianisation of Hellenism, „Vigiliae Christianae” 63/3 (2009) 217-263.
ROQUES, R., Structures théologiques de la Gnose à Richard de Saint-Victor, 1962.
SCAZZOZO, P., La teologia antinomica dello pseudo-Dionigi, in Aevum 49 (1975) 1-35.
SEMMELROTH, O., Gottes uberwesentliche Einheit. Zur Gotteslehre des Ps-Dionysius Areopagita, „Scholastik” 25 (1950) 209-234.
TÖRÖNER, M., Union and Distinction in the Thought of St. Maximus the Confessor, Oxford 2007.
TZAMALIKOS, P., Origen and the Stoic View of Time, „Journal of the History of Ideas” 52/4 (1991) 535-561.

Opublikowane : 2020-03-15


Petridou, L., & Terezis, C. (2020). Aeon jako wyrażenie metafizyki transcendencji i metafizyki immanencji u Jana Damasceńskiego. Vox Patrum, 73, 123-148. https://doi.org/10.31743/vp.4499

Lydia Petridou  petridou.lydia@ac.eap.gr
Christos Terezis 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL

 

 


Inne teksty tego samego autora