The Vita S. Pauli Monachi Thebaei of St. Jerome in the Manuscript Code Vaticanus Latinus 13008


Abstract

The essay analyzes the text of the Vita S. Pauli Monachi Thebaei of St. Jerome contained in the Manuscript Code Vaticanus Latinus 13008, kept in the Apostolic Vatican Library. In particular, are indicated and highlighted all variations of the Manuscript differing from the text of the critical edition of this work by St. Jerome (see B. Degórski, Edizione critica della “Vita Sancti Pauli Primi Eremitae” di Girolamo, Institutum Patristicum “Augustinianum”, Roma 1987).

Keywords:

Saint Jerome, Vita S. Pauli Monachi Thebaei, Codicology, Palaeography

Il codice manoscritto Vaticanus Latinus 13008, conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.

Hieronymus, Vita S. Pauli Primi Eremitae, ed. B. Degórski, in: Hieronymi historica et hagiographica. Vita Beati Pauli monachi Thebaei. Vita Hilarionis. Vita Malchi monachi captivi. Epistula praefatoria in Chronicis Eusebii Caesariensis. Chronicorum Eusebii Caesariensis continuatio. De viris inlustribus. In Regulae S. Pachomii versionem praefatio || Girolamo. Opere storiche e agiografiche. Vita di san Paolo, eremita di Tebe. Vita di Ilarione. Vita di Malco, l’eremita prigioniero. Prefazione alla traduzione delle Cronache di Eusebio di Cesarea. Continuazione delle Cronache di Eusebio di Cesarea. Gli uomini illustri. Prefazione alla traduzione della Regola di Pacomio, Hieronymi opera 15 || Opere di Girolamo 15, Roma 2014, 72-115.

Cherf J.F., The Latin Manuscript Tradition of the “Vita Sancti Pauli”, in: Studies in the Text Tradition of. St. Jerome’s “Vitae Patrum”, red. W.A. Oldfather, Urbana 1943, 133-142.

Degórski B., Edizione critica della “Vita Sancti Pauli Primi Eremitae” di Girolamo, Institutum Patristicum “Augustinianum”, Roma 1987.

Degórski B., Przekaz łacińskich rękopisów Vita Sancti Pauli Primi Eremitae św. Hieronima, Lublin 2000.

Degórski B., I manoscritti della Vita Sancti Pauli Primi Eremitae di san Girolamo conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana, Lublin 2005.

Degórski B., I manoscritti della Vita Sancti Pauli Primi Eremitae di San Girolamo, conservati nelle biblioteche di Roma, che contengono testo incompleto dell’opera geronimiana o che si ispirano ad essa, Lublin 2011.

Lage Cotos M.E., Sobre los “abusiva” de Huesca, “Studi medievali” 36 (1995) 929-944.

Leclercq J., S. Antoine dans la tradition monastique médiévale, “Studia Anselmiana” 38 (1956) 229-247.

Poncelet A., Catalogus codicum hagiographicorum Latinorum Bibliothecae Vaticanae, Subsidia hagiographica, 11, Bruxelles 1910 (ristampa nel 1961).


Published
2019-12-15


Degórski, B. (2019). The Vita S. Pauli Monachi Thebaei of St. Jerome in the Manuscript Code Vaticanus Latinus 13008. Vox Patrum, 72, 131–148. https://doi.org/10.31743/vp.4535License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.