Chrystus i Jego dzieło zbawcze w chrzcielnym nauczaniu Ildefonsa z Toledo


Abstrakt

W artykule zostało omówione nauczanie Ildefonsa z Toledo na temat osoby Jezusa Chrystusa i jego zbawczego dzieła. Podstawą przedstawionego opracowania były dwa dzieła biskupa Toledo Do cognitione baptismi i De itinere deserti, w których zawarł on pouczenia dotyczące sakramentu chrztu. W chrzcie świętym każdy człowiek dzięki męce i zmartwychwstaniu Chrystusa otrzymuje nowe życie. Może je człowiekowi ofiarować jedynie sam Bóg. Ildefons podkreśla więc prawdę o bóstwie Jezusa Chrystusa, omawia Jego zbawcze dzieło i wskazuje na nieustanną obecność Chrystusa w życiu wszystkich ochrzczonych. Jezus Chrystus obdarza ochrzczony swoją uprzedzającą łaską, wspiera ich wszelkimi potrzebnymi darami, daje im przykład życia zgodne z wolą Boga Ojca. Wszystko to czyni po to, aby doprowadzić ich do radości życia wiecznego. Ildefons z Toledo opiera swoje nauczanie na Piśmie Świętym, odwołując się przede wszystkim do tekstów Starego Testamentu i nauczania św. Pawła.


Słowa kluczowe

Ildefons z Toledo; Jezus Chrystus; chrzest; zbawienie

ILDEFONSUS TOLETANUS, De cognitione baptismi, ed. V. Yarza Urquiola, CCL 114 A, Turnhout 2007, 352-435. tłum. A. Strzelecka, Ildefons z Toledo, Poznanie chrztu, POK 33, Poznań 2018, 35-164.
ILDEFONUS TOLETANUS, De itinere deserti, ed. V. Yarza Urquiola, CCL 114 A, Turnhout 2007, 436-471.
HIDOBRO F., San Ildefonso de Toledo, Teología y Vida 23(1982)191-202.
HORMAECHE BASAURI J. M., La pastoral de la iniciación cristiana en la España visigoda: estudio sobre “De cognitione baptismi” de San Ildefons de Toledo, Toledo 1983.
MARTÍNEZ SIERRA A., San Ildefonso de Toledo: fundamentos para una cristología, Estudios Marianos 74 (2008) 131-140.
MONTEALEGRE, C. S., El “Libro de conocimiento del santo Bautismo” de San Ildefonso de Toledo, Toletana 17 (2007) 103-142.
ORLANDIS J., Historia de España. Epoca visigoda (409-711), Madrid 1987.
PIETRAS H., Herezje, Kraków 2019.
WYGRALAK P., Stanowisko Kościoła wobec idolatrii i magii na ternach Galii i Hiszpanii w późnej starożytności chrześcijańskiej (VI-VII w.), Poznań 2011.
WYGRALAK P., Przygotowanie do chrztu w Hiszpanii Wizygockiej. Wskazania Ildefonsa z Toledo (†667), w: Ildefons z Toledo, Pouczenie o chrzcie, POK 33, Poznań 2018, 7-33.
ŻUREK A., Jeden chrzest w jednym i świętym Kościele – w poszukiwaniu istoty donatyzmu, w: Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, P. Szczur, M. Szram, M. Wysocki, M. Ziókowska, Lublin 2012, 123-131.
Pobierz

Opublikowane : 2019-07-02


Wygralak, P. (2019). Chrystus i Jego dzieło zbawcze w chrzcielnym nauczaniu Ildefonsa z Toledo. Vox Patrum, 71, 531-542. https://doi.org/10.31743/vp.4553

Paweł Wygralak  pawelwyg@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7790-7864
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora