Tłumaczenie Sermo 363 - O pieśni wyjścia


Abstrakt

Tłumaczenie na język polski kazania św. Augustyna O pieśni wyjścia ( Sermo 363)


Słowa kluczowe

Augustyn z Hippony; Katecheza chrzcielna; Chrzest; Teologia chrzcielna; Wyjście Izraelitów z Egiptu; Wigilia Paschalna; Kazania; Egzegeza; Duszpasterstwo; patrologia

Biblia pierwszego Kościoła, tłum. R. Popowski, Warszawa 2016.
AMBROSIUS MEDIOLANENSIS, Explanatio symboli. De sacramentis. De misteriis, éd. B. Botte, SCh 25bis, Paris 1961; tłum. L. Gładyszewski, ŹMT 31, Kraków 2004.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Enarratio in Psalmum 33 (1), ed. E. Dekkers, I. Fraipont, CCL 38, 273-281; tłum. J. Sulowski, PSP 37, 322-331.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 198augm., 39, NBA 35/2, 680-682.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 228, 3, NBA 32/1, 392-395.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 229/A, NBA 32/1, 410-415.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 363, NBA 34, 422-430.
CIRILLUS HIEROSOLIMITANUS, Catecheses, éd. A. Piédagnel, SCh 126bis, Paris 1988; tłum. W. Kania, BOK 14, Kraków 2000.
IOHANNES CHRYSOSTOMUS, Catecheses ad illuminandos et ad neophytos, éd. A. Wenger, SCh 50bis, Paris 1970.
POSSIDIUS CALAMENSIS, Indiculum, ed. W. Geerlings, Paderborn – München – Wien – Zürich 2005, s. 114-137; tłum. P. Nehring, ŹrMon 26, Kraków 2002, 131-185.
TEODORUS MOPSUESTENUS, Homiliae catecheticae, éd. R. Tonneau, R. Devreesse, SteT 145, Città del Vaticano 1949.
AUDET TH.A., Notes sur les Catéchèses baptismales de saint Augustin, w: Augustinus Magister. Congrès International Augustinien. Paris, 21-24 septembre 1954. Communications, t. 1, Paris 1954, 151-160.
DANIELOU J., Przejście przez Morze Czerwone a chrzest w pierwszych wiekach, w: Pisma wybrane, tł. Sz. Fedorowicz, Kraków 2011, 40-65.
DANIELOU J., Symbolika obrzędów chrzcielnych, w: Pisma wybrane, tł. Sz. Fedorowicz, Kraków 2011, 9-39.
DEVREESSE R., Essai sur Théodore de Mopsueste, SteT 141, Città del Vaticano 1948.
DROBNER H., Augustinus von Hippo: Sermones ad populum. Überlieferung und Bestand. Bibliographie – Indices, Leiden-Boston-Köln 2000.
KAMCZYK W., Tota Paschalis Solemnitas. Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna, StAC.SN 12, Katowice 2012.
LAMBOT C., Les sermons de saint Augustin pour les fêtes de Pâques, RBen 79(1969), 148-172.
PONTET M., L’exégèse de S. Augustin prédicateur, Paris 1945.
POQUE S., Introduction, w: Augustin d`Hippone, Sermons pour la Pâque, SCh 116, Paris 20032, 9-143.
RONDET H., Le symbolisme de la mer chez saint Augustin, Augustinus Magister. Congrès International Augustinien. Paris, 21-24 septembre 1954. Communications, t. 2, Paris 1954, 691-701.
SIMONETTI M., Między dosłownością a alegorią, tłum. T. Skibiński, Kraków 2000.
TUREK W., Lavacrum aquae in verbo. Liturgia chrzcielna w Hipponie w czasach św. Augustyna (próba rekonstrukcji), SSHT 50,1(2017), 45-57.
ŻUREK A., Katecheza przedchrzcielna i mistagogiczna w Hipponie w czasach św. Augustyna, RBL 62 (2009) 1, 25-36.
ŻUREK A., Katechumen – chrześcijanin – wierny. Przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym, Tarnów 2017.

Opublikowane : 2019-12-15


Kamczyk, W. (2019). Tłumaczenie Sermo 363 - O pieśni wyjścia. Vox Patrum, 72, 253-270. https://doi.org/10.31743/vp.4669

Wojciech Kamczyk  x.wk@wp.pl
https://orcid.org/0000-0002-6861-7360
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL

 

 


Inne teksty tego samego autora