Augustine of Hippo, Sermo 363 - On the Song of Exit


Abstract

Translation into Polish of Augustine's homily On the song of exit (Sermo 363)

Keywords:

Augustine of Hippo, Baptism, Paschal Vigil, exegesis, Theology of Baptism, patrology, Homily

Biblia pierwszego Kościoła, tłum. R. Popowski, Warszawa 2016.

AMBROSIUS MEDIOLANENSIS, Explanatio symboli. De sacramentis. De misteriis, éd. B. Botte, SCh 25bis, Paris 1961; tłum. L. Gładyszewski, ŹMT 31, Kraków 2004.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Enarratio in Psalmum 33 (1), ed. E. Dekkers, I. Fraipont, CCL 38, 273-281; tłum. J. Sulowski, PSP 37, 322-331.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 198augm., 39, NBA 35/2, 680-682.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 228, 3, NBA 32/1, 392-395.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 229/A, NBA 32/1, 410-415.

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 363, NBA 34, 422-430.

CIRILLUS HIEROSOLIMITANUS, Catecheses, éd. A. Piédagnel, SCh 126bis, Paris 1988; tłum. W. Kania, BOK 14, Kraków 2000.

IOHANNES CHRYSOSTOMUS, Catecheses ad illuminandos et ad neophytos, éd. A. Wenger, SCh 50bis, Paris 1970.

POSSIDIUS CALAMENSIS, Indiculum, ed. W. Geerlings, Paderborn – München – Wien – Zürich 2005, s. 114-137; tłum. P. Nehring, ŹrMon 26, Kraków 2002, 131-185.

TEODORUS MOPSUESTENUS, Homiliae catecheticae, éd. R. Tonneau, R. Devreesse, SteT 145, Città del Vaticano 1949.

AUDET TH.A., Notes sur les Catéchèses baptismales de saint Augustin, w: Augustinus Magister. Congrès International Augustinien. Paris, 21-24 septembre 1954. Communications, t. 1, Paris 1954, 151-160.

DANIELOU J., Przejście przez Morze Czerwone a chrzest w pierwszych wiekach, w: Pisma wybrane, tł. Sz. Fedorowicz, Kraków 2011, 40-65.

DANIELOU J., Symbolika obrzędów chrzcielnych, w: Pisma wybrane, tł. Sz. Fedorowicz, Kraków 2011, 9-39.

DEVREESSE R., Essai sur Théodore de Mopsueste, SteT 141, Città del Vaticano 1948.

DROBNER H., Augustinus von Hippo: Sermones ad populum. Überlieferung und Bestand. Bibliographie – Indices, Leiden-Boston-Köln 2000.

KAMCZYK W., Tota Paschalis Solemnitas. Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna, StAC.SN 12, Katowice 2012.

LAMBOT C., Les sermons de saint Augustin pour les fêtes de Pâques, RBen 79(1969), 148-172.

PONTET M., L’exégèse de S. Augustin prédicateur, Paris 1945.

POQUE S., Introduction, w: Augustin d`Hippone, Sermons pour la Pâque, SCh 116, Paris 20032, 9-143.

RONDET H., Le symbolisme de la mer chez saint Augustin, Augustinus Magister. Congrès International Augustinien. Paris, 21-24 septembre 1954. Communications, t. 2, Paris 1954, 691-701.

SIMONETTI M., Między dosłownością a alegorią, tłum. T. Skibiński, Kraków 2000.

TUREK W., Lavacrum aquae in verbo. Liturgia chrzcielna w Hipponie w czasach św. Augustyna (próba rekonstrukcji), SSHT 50,1(2017), 45-57.

ŻUREK A., Katecheza przedchrzcielna i mistagogiczna w Hipponie w czasach św. Augustyna, RBL 62 (2009) 1, 25-36.

ŻUREK A., Katechumen – chrześcijanin – wierny. Przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym, Tarnów 2017.


Published
2019-12-15


Kamczyk, W. (2019). Augustine of Hippo, Sermo 363 - On the Song of Exit. Vox Patrum, 72, 253–270. https://doi.org/10.31743/vp.4669License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.