Cyprian u Tymoteusza. Odwołania do decyzji synodalnych Cypriana z Kartaginy w polemice w Kościele Orientalnym w VIII wieku


Abstrakt

Analizowane teksty zaczerpnięte z Listów Tymoteusza I, patriarchy Bagdadu dotyczące jego sporu z Salomonem, biskupem Hedaty, sporu o uznanie ważności chrztu udzielonego we wspólnotach nie pozostających w łączności z Asyryjskim Kościołem Wschodu (Sewerianie i melkici, to jest w starszej terminologii, monofizyci i ortodoksi), nie dają podstaw do mówienia o bliskich kontaktach chrześcijan orientalnych z chrześcijanami w Afryce. Znajomość kontrowersji, z którymi borykali się Afrykańczycy jak i pism powstałych w tym kontekście w Afryce prokonsularnej na Bliskim i Środkowym Wschodzie też nie daje podstaw do formułowania kategorycznych sądów. Jest faktem odwołanie do konkretnych orzeczeń pochodzących z Kartaginy. Prezentowane cytaty mogą jednak pochodzić, równie dobrze, z kolekcji  prawnych, w których zbierano orzeczenia synodów bez wnikania w kontekst ich powstania. Ten rodzaj zbiorów był rozpowszechniony w tym czasie i wiemy, że obaj adwersarze mieli do nich dostęp. Tym niemniej jedno jest pewne. Dla obu dyskutantów, Tymoteusza i Salomona, mieszkających na terenie Mezopotamii w VIII wieku, dziedzictwo synodów afrykańskich z III wieku jest ich dziedzictwem, a rozstrzygnięcia tam podjęte obowiązują także ich. Świadomość wspólnej tradycji i łączności jest aksjomatem w toczonym sporze jak i używanej argumentacji.


Słowa kluczowe

Tymoteusz I; Cyprian; Synod Kartagiński; Kartagina; Synod w Laodycei; chrzest

Acta synodalia ann. 50-381, red. A. Baron, H.Pietras, ŹMT 37, Kraków 2006.
Acta synodalia ann. 381-431, red. A. Baron, H.Pietras, ŹMT 52, Kraków 2010
Constitutiones Apostolorum, S.C. 320, 329, 336 (ed. M. Metzger) tł. Stanisław Kalinkowski, ŹMT 42, Kraków WAM 2007.
Dokumenty soborów powszechnych, tekst grecki, łaciński i polski, tom I (325-787), układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras SI, ŹMT 24, WAM 2001, 32-35.
Timothei Patriarchae I Epistulae, ed. O. Braun (CSCO 74), Paryż 1914.
Timothei Patriarchae I Epistulae, int. O. Braun (CSCO 75), Romae- Paris 1915.
Tymoteusz I, Listy I-VIII, tł. i opr. Jan Żelazny, Kraków 2015.
Berti V., Vita e studi di Timoteo I Patriarca cristiano di Baghdad, Studia Iranica. Cahier 41, Paris 2009.
Braun O., Zwei Synoden des Katholikos Timotheos I, „Oriens Christianus” 2 (1902) s. 283-311.
Payne R.P., State of mixture, Oakland 2015.

Opublikowane : 2019-12-15


Żelazny, J. (2019). Cyprian u Tymoteusza. Odwołania do decyzji synodalnych Cypriana z Kartaginy w polemice w Kościele Orientalnym w VIII wieku. Vox Patrum, 72, 121-130. https://doi.org/10.31743/vp.4671

Jan Witold Żelazny  atzelazn@cyf-kr.edu.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3653-0639

ks. dr hab. Jan W. Żelazny, Kierownik Katedry Patrologii na UPJP II. doktoryzował się z patrologii greckiej (Jan Chryzostom), habilitacja z eklezjologii syryjskiej (Biskup Ojcem. zarys ekezjologii syryjskiej na podstawie Konstytucji Apostolskich, Kraków 2006). Specjalizuje się w patrologii orientalnej (Język syriacki, czyli syryjski dialekt języka aramejskiego). wśród autorów, obok znanych jak Efrem czy Afrahat, w kręgu jego zainteresowań są pisarze Kościołów przedchalcedońskich. autor "Zarysu Literatury Patrystycznej kręgu języka syryjskiego, Kraków 2011, tłumacz tekstów syriackich (Tymoteusz I, Listy I- VIII, Kraków 2015)


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL

 

 


Inne teksty tego samego autora