Alkuin. Poezje (wybór)


Abstrakt

Tłumaczenie poezji Alkuina z Yorku


Słowa kluczowe

Alkuin; poezje

E. Duemmler (rec.): Berolini 1881: MGH Antiquitates. Poetae Latini medii aevi, 1: Poetae Latini aevi Carolini (I), 160-351.
J.P. Migne: Parisiis 1862: PL 101, 723-848 (Carmina).
Alcuino, Carmi dalla corte e dal convento. Trad. italiana a fronte, cur. Carlo Carena, Le Lettere, Firenze 1995.
Harold Isbell, The Last Poets of Imperial Rome, translations, introductions, notes and glossary, Baltimore, Penguin, 1971.
Poetry of the Carolingian Renaissance, edited, translated, with an introduction by Peter Godman, Norman, University of Oklahoma Press, 1985, 118-149.
ALCUINI (ALBINI) carmina. Prooemium, MGH Antiquitates. Poetae Latini medii aevi, 1: Poetae Latini aevi Carolini (I), 160-169.
BANNIARD M., Geneza kultury europejskiej V-VIII wiek, przekł. A. Kuryś, Warszawa 1983.
BRUNHÖLTZ F., Histoire de la littérature latine du Moyen Age, tome 1: De Cassiodore à la fin de la Renaissance carolingienne, vol. 2. La fondation de l'Europe à l'époque carolingienne, Turnhout 1991, traduit de l'allemand par H. Rochais, compléments bibliographiques J. P. Bouhot, Turnhout 1991.
HOUWEN AL.A.J.R., MACDONALD A.A., Alkuin of York, Groningen 1998.
IHNATOWICZ J. A., Wstęp, w: Amalariusz z Metzu. Dzieła, t. I. Święte obrzędy Kościoła, przekł. zbiorowy z jęz. łacińskiego, red. T. Gacia, wstęp J. A. Ihnatowicz, przyp. i bibl. A. Strycharczuk, Lublin 2016, 13-27.
LEONARDI C., Alcuino e la scuola palatina, w: Nascita dell'Europa carolingia: un equazione da verificare, Settimane 27, Spoleto 1981, 459-496.
RABY F. J. E., A History of Christian Latin Poetry from the Beginnings to the Close of the Middle Ages2, Oxford 1953, s. 159-162.
RICHÉ P., Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VI-VIII w., tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1995.
SIKORSKI D.A., Alkuin z Yorku na nowo odkrywany, w: Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecz dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D. Sikorski, A. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 99-116.
STAROWIEYSKI M., Wstęp, w: Muza łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (III-XIV/XV w.), opr. M. Starowieyski, Wrocław-Warszawa- Kraków 2007, s. XXIV.

Opublikowane : 2019-12-15


Gacia, T. (2019). Alkuin. Poezje (wybór). Vox Patrum, 72, 239-252. https://doi.org/10.31743/vp.4674

Tadeusz Gacia  cato1961@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych  Polska
http://orcid.org/0000-0002-1836-9506
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL

 

 


Inne teksty tego samego autora