Barbarians in "Vita Epifani" by Ennodius of Pavia

Tomasz Skibiński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Poland
https://orcid.org/0000-0001-5509-0865


Abstract

The article presents the image and the place of barbarians in the late-Roman society in the light of  Vita Epifani by Ennodius (Magnus Felix Ennodius). The analysis of the work, and above all the diplomatic missions carried out by Bishop Epiphanius, shows the world of the second half of the 5th century, co-created by Romans and the barbarians, in which the latter have their inalienable place. They are no longer guests and newcomers, but co-hosts and co-creators of the new community of the late antiquity. Ennodius' work appears as a call to the Roman clergy and aristocracy to work together with the new peoples present in the former Roman territories, and with their rulers. The work also presents a new image of the episcopal ministry, focused on building a new community gathering the Romans and the barbarians. Ennodius, a bishop-diplomat, carries out religious activities, while avoiding the controversial issues concerning relations with Arianism. He emphasises social and political activity in the face of a weakening civilian authority.

Keywords:

Epiphanius of Pavia, Ennodius of Pavia, Barbarians

ENNODIUS, Panegiricus dictus clementissimo regi Theodorico, ed. W. Hartel, CSEL 6, Vindobonae 1882, 261-286.

ENNODIUS, Vita beatissimi viri Epifani Episcopi Ticinensis ecclesiae, w: Ennodio, Vita del beatissimo Epifanio vescovo della chiesa pavese, ed. M. Cesa [wydanie bilingwiczne z tł. wł.], Biblioteca di Athenaeum 6, Como 1988, 43-78.

MARCELLINUS COMES, Chronicon, w: Chronica minora saec. IV. V. VI. VII, vol. II, ed. Th. Mommsen, MGH AA 11, Berolini 1894, 37-109.

SIDOINE APOLLINAIRE, t. 1: Poèmes, t. 2: Correspondance. Livres 1-5, t. 3: Correspondance Livres 6-9, ed. A. Loyen, Paris 2003.

Vita Caesari Episcopi Arelatensis, MGH SRM III, ed. B. Krusch, Hannoverae 1896, 457-501.

ARNOLD J.J., Theoderic and the Roman Imperial Restoration, Cambridge 2014.

CESA M., Commento, w: Ennodio, Vita del beatissimo Epifanio vescovo della chiesa pavese, ed. M. Cesa [wydanie bilingwiczne z tł. wł.], Biblioteca di Athenaeum 6, Como 1988, 119-212.

CESA M., Introduzione, w: Ennodio, Vita del beatissimo Epifanio vescovo della chiesa pavese, ed. M. Cesa [wydanie bilingwiczne z tł. wł.], Biblioteca di Athenaeum 6, Como 1988, 7-36.

DUTKA W., Barbarzyńcy w „Vita sancti Severini”, "Vox Patrum" 44-45 (2003), 319-327.

Ennodiusz, bp Pawii, w: Nowy Słownik Wczesnochrześcijańskiego Piśmiennictwa, red. M. Starowieyski, W. Stawiszyński, Poznań 2018, 306n.

HENNING D., Der erste „griechische Kaiser”. Überlegungen zum Scheitern des Procopius Anthemius im Weströmischen Reich, w: Staatlichkeit und politisches Handeln in der römischen Kaiserzeit, hrsg. H.-U. Wiemer, Berlin-New York 2006, 175-186.

HERRMANN-OTTO E., Epifaniusz z Pawii. Późnoantyczny biskup między polityką i Kościołem, Xenia Posnaniensia. Series Altera 16, Poznań 1996.

HUNTZINGER H., La captivité de guerre en Occident dans l’Antiquité tardive (378-507), Thèse de Doctorat en Sciences de l’Antiquité, Strasburg 2009, https://www.academia.edu/3122731/La_captivit%C3%A9_de_guerre_en_Occident_dans_lAntiquit%C3%A9_tardive_378-507_War_captivity_in_Late_Antique_Oc-cident_378-507_, (dostęp: 28 IV 2019).

HUNTZINGER H., Prix des captifs, prix des esclaves: l’estimation du « prix de l’Homme », "Les Cahiers de Framespa. Nouveaux champs de l’histoire sociale" 17 (2014) <https://journals.openedition.org/framespa/3098>, dostęp 29 IV 2019.

MAENCHEN-HELFEN O., The Date of Maximus of Turin’s Sermo XVIII, VigCh 18(1964) 2, 114-115.

MAGNANI A., Epifanio di Pavia. Un vescovo del V secolo di fronte ai barbari, in: „Bollettino della Società Pavese di Storia Patria”, CIX (2009) 267–278.

NAVARRA L., Ennodio, w: NDPAC II, 1660-1662.

NERI V., I prigionieri romani dei barbari nella società dell’Occidente tardoantico (IV-VI sec.), w: Movilidad forzada entre la Antigüedad clásica y tardía, ed. M. Vallejo Girvés, J.A. Bueno Delgado, C. Sánchez-Moreno Ellart, Alcalá de Henares 2015, 75-90.

O’FLYNN J.M., A Greek on the Romana Throne. The Fate of Anthemius, „Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte”, 40 (1991) H. 1, 122-128.

OPPEDISANO F., L’insediamento di Antemio (467 D.C.), „Aevum. Rassegna di Scienze Storiche Linguistiche e Filologiche” 91 (2017) fasc. 1, 241-263.

PIETRELLA E., La figura del santo-vescovo nella "Vita Epifani" di Ennodio di Pavia, „Augustinianum” 24 (1984) 213–226.

PILARA G., Epifanio di Pavia, NDPAC I, k. 1670.

PROSTKO-PROSTYŃSKI J., Antemiusz, w: Słownik Cesarzy Rzymskich, red. J. Prostko-Prostyński, Poznań 2001, 359-362.

PROSTKO-PROSTYŃSKI J., Juliusz Nepos, w: Słownik Cesarzy Rzymskich, red. J. Prostko-Prostyński, Poznań 2001, 373-375.

PROSTO-PROSTYŃSKI J., Glyceriusz, w: Słownik Cesarzy Rzymskich, red. J. Prostko-Prostyński, Poznań 2001, 365-367.

SANNA M.V., Nuove ricerche in tema di postliminium e redemptio ab hostibus, Cagliari 2001.

SKIBIŃSKI T., Między praktyką św. Ambrożego z Mediolanu a prawodawstwem cesarza Honoriusza. Przyczynek do historii wykupu jeńców w Zachodnim Cesarstwie Rzymskim, w: Społeczeństwo, historia, sztuka. Księga na 30-lecie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, red. A. Czyż, Warszawa 2017, 237-247.

SKIBIŃSKI T., Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476, Warszawa 2018.

The Prosopography of the Later Roman Empire, vol. II: A.D. 395-527, ed. J.R. Martindale, Cambridge 1980.

WATTS E., John Rufus, Timothy Aelurus, and the Fall of the Western Roman Empire, w: Romans, Barbarians, and the Transformation of the Roman World. Cultural Interaction and the Creation of Identity in Late Antiquity, red. R.W. Mathisen, D. Shanzer, Ashgate, Farnham 2011.

WILCZYŃSKI M., Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V. w. n.e., Oświęcim 2018.

WOLFRAM H., Storia dei Goti, ed. italiana rivista e ampliata dall’autore a cura di M. Cesa, Roma 1985.


Skibiński, T. (2019). Barbarians in "Vita Epifani" by Ennodius of Pavia. Vox Patrum, 72, 219–235. https://doi.org/10.31743/vp.4675

Tomasz Skibiński 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego https://orcid.org/0000-0001-5509-0865License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.