Pseudo-Galenus, An animal sit, quod in utero est?


Abstract

tłumaczenie traktatu Pseudo-Galena


Keywords

Pseudo-Galenus; embryo; abortion; birth; translation

Abramowiczówna Z., Filozofia i medycyna u Galena, w: Wkład starożytności, średniowiecza i renesansu w rozwój nauk medycznych, Toruń 1983, 7-12.
Bednarczyk A., Galen: główne kategorie systemu filozoficzno-lekarskiego, Warszawa 1995.
Bielas L., Dziecko przed urodzeniem w starożytnym świecie pogańskim, RBL 44 (1991) 37-41.
Biesaga T., Antropologiczny status embrionu ludzkiego, w: Podstawy i zastosowania bioetyki, red. T. Biesaga, Kraków 2001, 101-112.
Brisson R. – Congourdeau M.H., L’embryon: formation et animation, Paris 2008.
Caspar Ph., L’apport des Pères à la question contemporaine du statut du zygote, w: Les Pères de l’Eglise face à la science médicale de leur temps, ed. V. Boudon-Millot-B. Pouderon, ThH 117, Paris 2005, 535-553.
Caspar Ph., Éléments pour une eschatologie du zygote, „Revue Thomiste” 100 (1992) t. 92, 460-481.
Caspar Ph., L’embryon au II siècle, Paris 2002.
Caspar Ph., Penser l’embryon d’Hippocrate à nos jours. Recherche bioéthique, Paris 1991.
Caspar Ph., La problématique de l’animation de l’embryon, NRTh 113 (1991) 3-24, 239-255.
Caspar Ph., La saisie du zygote humain par 1’esprit; Origine et postérité de l’ontogenèse aristotélicienne, Paris 1987.
Congourdeau M.H., L’embryon est-il une personne?, „Communio” 9 (1984) z. 6, 103-116.
Congourdeau M.H., L’embryon et son âme dans les sources grecques, Paris 2007.
Congourdeau M.H., L’enfant à naitre, Paris 2000.
Crahay R., Les moralists anciens et l’avortment, „Antiquité Classique” 10(1941) 9-23.
Dasen V. (ed.), L’embryon humain à travers histoire, Golion 2007.
Dölger F.J., Das Lebensrecht des ungeboren Kindes und die Fruchtabtreibung in der Bewertung der heidnischen und christlichen Antike, Ach 4 (1933) 1-61.
Gouriant J.B., L’embryon végétativ et la formatioin de l’âme selon les stoicien, w: L’embryon: formatioin et animation, ed. L. Brisson-M. H. Congourdeau, Paris 2008, 59-77.
Gula J., Hipokrates a przerywanie ciąży, w: W imieniu dziecka poczętego, red. J. W. Gałkowski-J. Gula, Rzym-Lublin 1991, 198-210.
Gula J., O przerywaniu ciąży w starożytności. Kilka uwag polemicznych, „Ethos” 30-31 (1995) 247-253.
Gula J., Problem człowieczeństwa człowieka nienarodzonego, w: W imieniu dziecka poczętego, s. 146-159.
Gula J., Przysięga Hipokratesa: wstęp, tekst grecki + przekład, w: W imieniu dziecka poczętego, s. 193-198.
Hanson A.E., The eight month’s child and the etiquette of birth, „Bulletin of the History of Medicine” 61 (1987) 589-602.
Hanson A.E. - Green M.H., Soranus of Ephesus: methodicorum princeps, ANRW II 37, 2, Berlin 1994, 968-1075.
Joly R., Hippocrate. Medicine grecque, Paris 1964.
Jones D.A., The soul of embryo. An enquiry into status of the human embryo in the Christian tradition, London-New York 2004.
Geschichte der Abtreibung von der Antike bis zur Gegenwart, ed. R. Jütte, München 1993, ss. 27-43 (Jütte, Hippokratisches Eid und antikes Recht).
Kalbfleisch K., Die neuplatonische fälschlich dem Galen zugeschriebene Ad Gaurum quomodo animetur fetus, Berlin 1895.
Kapparis K., Abortion in the Ancient World, London 2002.
Katolo A., Spór o moment animacji na przestrzeni wieków, PP 4 (2003) 79-98.
Kollesch J. - Nickel D., Bibliographia Galeniana (1900-1993), ANRW II 37, 2, Berlin 1994, 1351-1420.
Kołosowski T., Etyczno-antropologiczne aspekty aborcji w świetle literatury Grecji i Rzymu, VoxP 57 (2012) 59-378.
Korus K., Galen z Pergamonu (129-216), w: Literatura Grecji Starożytnej, red. H. Podbielski, t. 2, Lublin TNKUL 2005, 895-905.
Lachs J., Ginekologia Soranusa z Efezu. Przyczynek do historii ginekologii, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 28 (1901) 1-109.
Lachs J., Powstanie rodu ludzkiego i embriologia u starożytnych filozofów greckich od Talesa do Arystotelesa, Kraków 1936.
Lichtenthaeler Ch., Der Eid des Hippokrates. Ursprung und Bedeutung, Köln 1984.
Longo O., L’embrione è un essere vivente?, „Quaderni di Storia” 28 (2002) 119-129.
Longosz S., Aborcja i porzucanie dzieci w starożytności pogańskiej i chrześcijańskiej. Materiały bibliograficzne, RT 51 (2004) z. 10, 279-291.
Longosz S., Ojcowie Kościoła a przerywanie ciąży, cz. 1: Okres przedchrześcijański, VoxP 8-9 (1985) 231-273.
Longosz S., Prawo rzymskie o aborcji, w: Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytności greckiej i rzymskiej, red. H. Kowalski-M. Kuryłowicz, Lublin 2005, 209-220.
Longosz S., Stosunek starożytnych filozofów greckich do życia poczętego (presokratycy, Platon, Arystoteles, stoicy), w: W kręgu antycznych politei. Księga Jubileuszowa J. Iluka, Gdańsk 2017, 214-244.
Longosz S., Muzoniusza Rufusa diatryba „Czy wszystkie urodzone dzieci mają być chowane”, VoxP 69 (2018) 783-796.
Machinek M., Spór o status ludzkiego embrionu, Olsztyn 2007.
Manetti D. - Roselli A., Galeno commentatore di Ippocrate, ANRW II 37, 2, Berlin 1994, 1529-1635.
Miles S.H., The Hippocratic Oath and ethics of medicine, Oxford 2004.
Monpin R.A., L’avortement provoqué dans l’antiquité, Paris 1918.
Muszala A., Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej, Kraków 2009.
Nardi E., Procurato aborto nel mondo greco-romano, Milano 1971.
Needham J.H., A history of embrology, Cambridge 1959.
Nickel D., Stoa und Stoiker in Galens Schrift „De foetuum formatione”, w: Galen und das hellenistische Erbe, hrsg. J. Kollesch-D. Nickel, Stuttgart 1993, 79-86.
Nickel D., Untersuchungen zur Embryologie Galens, Berlin 1989.
Sala R., Początki życia ludzkiego w komentarzach patrystycznych, „Polonia Sacra” 17 (2013) nr 1, 51-70.
Simshäuser W., Die Behandlung der Abtreibung in der antiken römischen Rechts – und Gesellschaftsordnung, „Forum Katholische Theologie” 8 (1992) 174-186.
Szejnach W., Przysięga i przykazanie Hipokratesowe, Warszawa 1931.
Staniek E., Stosunek starożytnych chrześcijan do dziecka przed jego narodzeniem według Ojców Kościoła, RBL 44 (1991) 47-53.
Starowieyski M., Aborcja w oczach wczesnochrześcijańskich pisarzy, „Studia Paradyskie” 3 (1993) 107-128.
Szymik S., Życie poczęte w świetle wypowiedzi biblijnych, AK 126 (1996) z. 2, 163-171.
Turasiewicz R., O „Przysiędze Hipokratesa” inaczej: pytania, zagadki, nieporozumienia, „Meander” 48 (1993) 213-232.
Turasiewicz R., Pisma medyczne – Corpus Hippocraticum, w: Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. 2. Lublin TNKUL 2005, 491-504.
Waldstein W., War der Embryo D. 25, 4, 1, 1 rechtlich ein blosser Teil des Mutterleibs?, „Forum Katholische Theologie” 22 (2006) 12-26.
Waszink J.H., Abtreibung, RACh I 55-60.
Waszink J.H., Beseelung, RACH II 176-184.
Wojciechowski M., Starożytne głosy przeciw aborcji, „Więź” 45 (2003) nr 12, 84-90.
Wójtowicz H., Hipokratesa przysięga lekarska, VoxP 19 (1990) 893-898.

Published : 2020-06-15


Longosz, S., & Sawa, R. (2020). Pseudo-Galenus, An animal sit, quod in utero est?. Vox Patrum, 74, 157-196. https://doi.org/10.31743/vp.4755

Stanisław Longosz  longosz1@interia.pl
Robert Sawa 
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>