Dziełko o duszy


Abstrakt

Nie dotyczy


Słowa kluczowe

dusza; Maksym Wyznawca; Grzegorz Cudotwórca; Grzegorz z Nyssy; Opusculum de anima

Grzegorz Cudotwórca, Ad Tatianum de anima per capita disputatio, PG 10, 1137-1145.
Maksym Wyznawca, Opusculum de anima, PG 91, 353-361.
R. Cantarella, S. Massimo Confessore. La mistagogia ed altri scritti, Firenze 1931.
St. Gregory Thaumaturgus: Life and works, ed. M. Slusser, Washington D.C. 1998.
Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, Warszawa 1958-1965.
Abramowski L., Das Bekenntnis des Gregor Thaumaturgus bei Gregor von Nyssa und das Problem seiner Echteit, “Zeitschrift für Kirchengeschichte” 87 (1976) 145-160.
Balthasar H.U. von, Liturgie Cosmique, Maxime le Confesseur, Paryż 1947.
Brown Wicher H., Nemesius Emesenus, w: Catalogus translationum et commentariorum Mediaeval and Renaissances Latin Translations and Commentaries 6, ed. F.F. Cranz, V. Brown, Washington D.C. 1986, 32-72.
Celia F., Il Logos Kephalaiodes peri psyches dello ps.-Gregorio il Taumaturgo. Uno status quaestionis e un primo approccio al problema delle fonti, „Adamantius” 17 (2011) 164-189.
Dräseke J., Zu Victor Ryssel’s Schrift „Gregorius Thaumaturgus”, „Jahhrbücher für protestantische Theologie“ 7 (1881) 379-384.
Duval R., Littérature syriaque, Paryż 1907.
Einarson B., On Supposed Pseudo-Aristotelian Treatise on the Soul, „Classical Philology” 28 (1933) 129-130.
Furlani G., Contribution of Greek Philosophy in the Orient. Syriac Texts, IV: A Syriac Version of the Λόγος κεφαλαιώδης περὶ ψυχῆς πρὸς Τατιανόν of Gregory Thaumaturgus, “Journal of the American Oriental Society” 35 (1915) 297-317.
Grzegorz z Nyssy, Dialog z siostrą Makryną o Duszy i zmartwychwstaniu, tł. W. Kania, PSP 14, Warszawa 1974, 27-87.
Jankowiak M., Booth Ph., An Annotated Date-List of the Works of Maximus the Confessor, w: The Oxford Handbook of Maximus the Confessor, ed. P. Allen, B. Neil, Oxford 2015, 17-83.
Kochańczyk-Bonińska K., Ontyczne podstawy przebóstwienia człowieka w nauczaniu św. Maksyma Wyznawcy, „Seminare” 34 (2013) 285-294.
Kochańczyk-Bonińska K., Teologia inkarnacji słowa w ujęciu Maksyma Wyznawcy, w: Wczesne chrześcijaństwo a religie, red. I.S. Ledwoń, M. Szram, Lublin 2012, 539-552.
Komsta M., Aleksander z Afrodyzji: problem relacji między duszą a ciałem, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” R. 21 (2012), Nr 3 (83) 413-422.
Larsen B., Les traites de l’ame de Saint Maxime et de Michel Psellos dans le Parisinus Graecus 1868, „Cahiers de l'Institut du Moyen-Âge Grec Et Latin” 30 (1979) 1-32.
Leberton J., Le traité de l’ âme de saint Grégoire le Thaumaturge, „Bulletin de literature ecclesiastique”, 8 (1906) 73 – 83.
Maksym Wyznawca, Ambiguorum liber, PG 91, 1061 A-1417 C; CCSG 48, Tornhout 2002.
Maksym Wyznawca, Quaestiones ad Thalassium, PG 90, 244-785; CCSG 7, 22, Tornhout 1980, 1990.
Maksym Wyznawca, Opuscula theologica et polemica, PG 91, 9 -286; CCSC 30, Turnhout 2014.
Massimo il Confessore, Ambigua. Problemi metafisici e teologici sutesti di Gregorio di Nazianzo e DionigiAreopagita, Introduzione, traduzione, note e apparati di C. Moreschini, Milano 2003.
Michaelis Pselli philosophica minora, vol. 2, ed. J.M. Duffy, Leipzig, 1989, 1-164.
Nautin P., Origène. Sa vie et son oeuve, Paris 1977.
Sherwood P., An Annotated Date-List of the Works of Maximus the Confessor, Romae 1952.
Papadogiannakis Y., An Education through Gnomic Wisdom: The Pandect of Antiochus as Bibliotheksersatz, w: Education and Religion in Late Antique Christianity Reflections, Social Contexts and Genres, ed. P. Gemeinhardt, L.Van Hoof, P. Van Nuffelen, Nowy York - London, 2016, 61-71.
Papadogiannakis Y., Instruction by Question and Answer: The Case of Late Antique and Byzantine erotapokriseis, w: Greek Literature in Late Antiquity, S.F. Johnson (red.), Oxford 2006, 92-102.
Reale G., Historia filozofii starożytnej, tłum. I. Zieliński, t. V, Lublin 2002.
Ryssel V., Eine syrische Lebensgeschichte des Gregorius Thaumaturgus, „Theologische Zeitschrift aus der Schweiz” 11 (1894), 228–54.
Tatakis B., Filozofia Bizantyńska, tłum. S. Tokariew, Kraków 2012.
Thunberg L., Microcosm and Mediator, The theological anthropology of Maximus the Confessor, Lund 1965.

Opublikowane : 2020-09-15


Kochańczyk-Bonińska, K. (2020). Dziełko o duszy. Vox Patrum, 75, 567-590. https://doi.org/10.31743/vp.4794

Karolina Kochańczyk-Bonińska  hyris@wp.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.