"De ecclesia" - centon chrześcijański


Abstrakt

Centon De ecclesia jest jednym z czterech chrześcijańskich centonów, które powstały na podstawie dzieł Wergiliusza. Artykuł przedstawia analizę centonu z perspektywy formalnej i teologicznej. W pierwszej części omówione zostały zagadnienia dotyczące autorstwa utworu jak i samej jego struktury. Druga część prezentuje natomiast bogactwo teologiczne centonu, który obfituje w zagadnienia z zakresu chrystologii, soteriologii, eklezjologii i eschatologii. Wykorzystanie metody filologicznej i dokładna analiza poszczególnych fragmentów pozwalają również na określenie sposobu pracy centonisty, który nie jest jednorodny. Autor inspiruje się literą, kontekstem i postaciami, które pojawiają się w utworach Wergiliusza. W aneksie zostało umieszczone polskie tłumaczenie poematu.


Słowa kluczowe

Wergiliusz; centon; eklezjologia; chrystologia

Poetae Christiani Minores, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, t. 1, Mediolani 1888, s. 621-627.
Publius Vergilius Maro, Eclogae, Les Belles Lettres, Paris 1992.
Publius Vergilius Maro, Georgica, Les Belles Lettres, Paris 1995.
Publius Vergilius Maro, Aeneis, Les Belles Lettres, t. 1-3, Paris 1977-1993, tł. T. Karyłowski, Wergiliusz, Eneida, Wrocław 1980.
Audano S., Testo e liturgia nel centone De Ecclesia, w: L’essegeta Appasionato – Studi in onore di Crescenzo Formicola, red. O. Cirillo – M. Lentano, Milano 2019, s. 23-39
Damico A., De Ecclesia – Cento Vergilianus, Roma 2010.
Fassina A., Ipotesi sul centone cristiano De Ecclesia: problemi testuali, paternità e datazione, „Paideia” 62 (2007) s. 361-376.
Gilski M., Mariologia centonów, Kraków 2015.
Mcgill S., Wstęp, w: Virgil Recomposed. The Mythological and Secular Centos in Antiquity, red. D.J. Mastronarde, New York 2005, s. XV-XXV.
Piasecki D., Centony Homeryckie. Spotkanie tradycji pogańskiej z chrześcijańską, Kraków 2014.
Piątek M., Chrystologia biblijna – pogańskie litery. Na przykładzie chrześcijańskiego centonu De Verbi Incarnatione, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 72/2 (2019) s. 149-158.
Piątek M., Chrześcijańskie zagadnienia protologiczno-eschatologiczne wyrażone za pomocą pogańskich liter. Na podstawie centonu De Verbi Incarnatione, „Roczniki Teologiczne KUL” 66/4 (2019) s. 5-20.
Schorrock R., The Myth of Paganism: Nonnus, Dionisus and the World of Late Antiquity, London 2011.

Opublikowane : 2020-09-15


Piątek, M. (2020). "De ecclesia" - centon chrześcijański. Vox Patrum, 75, 431-452. https://doi.org/10.31743/vp.4860

Mariusz Piątek  mariuszpiatek77@gmail.com
UPJPII  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.