Basil the Great’s Speeches on the Fast in the Latin Version by Rufinus of Aquileia

Dominika Łucja Budzanowska-Weglenda

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie , Poland
https://orcid.org/0000-0002-9030-9583


Abstract

Fast has been known for centuries, both in the Greco-Roman world and in the ancient Orient. The Church Fathers emphasized the intrinsic value of fasting, criticizing the omission of the spiritual and moral element of this practice. Their treatises on fasting show the reliance of authors on one another, because they read their predecessors, repeated their ideas, but also presented the topic of fasting in their own way. This is very clear when we analyze the speeches of Basil the Great and Rufinus of Aquileia. Rufinus wrote his speeches under the clear influence of Basil’s homilies. The former not only translated Basil’s two homilies on fasting, but also interpreted them. The Latin text often shows that Rufinus develops some threads from Basil’s Greek texts significantly while omitting some. Both Basil and Rufinus focus on the moral and spiritual attitude of the fasting person and emphasize the spiritual and bodily benefits of fasting for the person involved and the surroundings. They call for abstinence from alcohol and for sexual purity.

Keywords:

Basil of Caesarea, Rufin of Aquileia, homily, fasting, translation

Basilius Magnus (Bazyli Wielki), De ieiunio: homilia I et II, PG 31, 164-184, 185-197; Homilia I i II o poście, tłum. T. Sinko, w: Św. Bazyli Wielki, Wybór homilij i kazań, Kraków 1947, s. 155-167; 168-176.

Cicero, De officiis, wyd. W. Miller, Cambridge-London 1913.

Quintilianus, Institutio oratoria, wyd. H.E. Butler. Cambridge-London 1922.

Rufinus, De ieiunio I, II, wyd. H. Marti, Leiden-New York-København-Köln 1989.

Sallustius, Bellum Catilinae, wyd. C. Sallusti Crispi Catilina, Iugurtha, Orationes Et Epistulae Excerptae De Historiis, A.W. Ahlberg. Leipzig 1919.

Seneca, De brevitate vitae, wyd. Dialogorum libri XII, R.D. Reynolds, Oxford 1977.

Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales (Listy moralne do Lucyliusza), vol. 1-3, ed. Richard M. Gummere, Harvard University Press, Cambridge/William Heinemann, London 1917-1925.

Sulpicius Severus, Vita Sancti Martini, wyd. K. Halm, CSEL 1, Wien 1866.

Altaner B., Stuiber A., Patrologia, Warszawa 1990.

Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres Cesarstwa. Autorzy chrześcijańscy, Warszawa 1994.

Domański J., Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka, Warszawa 1997.

Drączkowski F., Patrologia, Pelplin-Lunlin 1999.

Drączkowski F., Rewaloryzacja idei postów w nauczaniu Ojców Kościoła, w: Asceza, odczłowieczenie czy uczłowieczenie, red. W. Słomka, Lublin 1985, s. 125-136.

Kadžaia N., Les lectures du jeûne de Basile le Grand dans les recueils géorgiens anciens, „Orientalia christiana periodica” 53 (1987), s. 431-434.

Marti H., Einleitung, w: Rufin von Aquileia, De ieiunio I, II, wyd. H. Marti, Leiden-New York-København-Köln 1989, s. XV-XXIX.

Marti H., Rufinus’ translation of St Basil’s sermon on fasting, „Studia patristica” 16/2 (1985), s. 418-422.

Nieścior L., Post w czasach ojców Kościoła, w: Post jako praktyka duchowa. Ojcowie Kościoła o poście, wstęp, wybór i opracowanie L. Nieścior, Kraków 2019, s. 11-52.

Pałucki J., Chrystus Boski Lekarz w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, w: Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny, Lublin 1993, s. 15-34.

Szymusiak J.M., Starowieyski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971.

Wójtowicz H., Asceza w hellenizmie, w: Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny, Lublin 1993, s. 9-14.


Published
2020-06-15


Budzanowska-Weglenda, D. Łucja. (2020). Basil the Great’s Speeches on the Fast in the Latin Version by Rufinus of Aquileia. Vox Patrum, 74, 67–92. https://doi.org/10.31743/vp.4958

Dominika Łucja Budzanowska-Weglenda 
Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie https://orcid.org/0000-0002-9030-9583License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)