Źródła i tematyka teologiczna w "Regule" Eugipiusza


Abstrakt

Artykuł wyodrębnia następujące źródła “Reguły” Eugipiusza oraz je omawia: św. Augustyn z Hippony (Ordo monasterii oraz Praeceptum); reguły anonimowe: Regula quattuor Patrum oraz Regula Magistri; św. Bazyli Wielki (Regula [a Rufino latine versa]); św. Pachomiusz (Regula); Novatus Catholicus (Sententia de humilitate et oboedientia et de calcanda superbia); św. Jan Kasjan (Conlationes Patrum oraz De institutis coenobiorum); św. Hieronim ze Strydonu (Epistula 125, 9). W swej drugiej części artykuł omawia tematykę teologiczną “Reguły” Eugipiusza, wskazując także na aktualność jej przesłania również i w dzisiejszych czasach.


Słowa kluczowe

Eugipiusz; Regula Eugippii; Reguła; duchowość; teologia; źródła; monastycyzm

Augustinus Hipponensis, Regula, in: La Règle de saint Augustin, Collection des Études Augustiniennes, ed. L. Verheijen, Paris 1967.
Basilius Caesariensis, Regula [a Rufino latine versa], CSEL 86.
Cassiodorus, De institutione divinarum et saecularium litterarum, in: Cassiodor, Institutiones divinarum et saecularum litterarum, ed. W. Bürsgens, Freiburg 2003.
Eugippius, Epistula ad Probam, CSEL 9/1, 1-4.
Eugippius, Regula, in: Eugipii Regula, CSEL 87, ed. F. Villegas – A. de Vogüé, Vindobonae 1976.
Eugippius, Vita S. Severini, CSEL 9/2 e SCh 374.
Ferrandus Carthaginensis, Epistulae et opuscula, PL 67, 887-950.
Fulgentius Ruspensis, Epistulae, SCh 487.
Hieronymus Stridonensis, Epistulae, CSEL 56.
Iohannes Cassianus, Conlationes Patrum, PL 49, 477-1321; CSEL 13; SCh 42, SCh 54, SCh 64.
Iohannes Cassianus, De institutis coenobiorum, PL 49, 43-476; CSEL 17, 3-231; SCh 109.
Isidorus Hispalensis, De viris illustribus, PL 83, 1081-1106.
Novatus Catholicus, Sententia de humilitate et oboedientia et de calcanda superbia, PL 18, 67-70; PLS 1, 672. 1751; ed. F. Villegas, RBen 86 (1976).
Pachomius, Regula, in: Pachomiana Latina, Bibliothque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique 7, ed. A. Boon, Louvain 1932.
Regula Magistri, SCh 105-106.
Regula quattuor Patrum, ed. J. Neufville, RBen 77 (1967) 72-91.
Bozzi M. – Grilli A., Introduzione, in: Regola del Maestro, ed. M. Bozzi – A. Grilli, I, Brescia 1995, 13-27.
Buedinger M., Eugippius. Eine Untersuchung, “Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien” 91 (1978) 793-814.
Cappuyns M., Eugippius, DHGE XV 1376-1378.
Degórski B., I Libri sapienziali nella letteratura monastica delle origini (secc. IV-V), in: Letture cristiane dei Libri Sapienziali, SEA 37, Roma 1992, 65-86.
Degórski B., L’elenco delle citazioni dei Libri sapienziali nella letteratura monastica del IV e V secolo, "Roczniki Teologiczne" 40 (1993) 119-154.
Degórski B., Il primissimo monachesimo nell’Africa Latina, "Vox Pattrum" 29 (2009) 591-598.
Degórski B., Św. Augustyn z Hippony – krzewiciel monastycyzmu w Afryce Łacińskiej, in: W pedagogicznej służbie narodów, ed. M. Włosiński, Włocławek 2009, 123-133.
Degórski B., De Sancto Aurelio Augustino Episcopo Hipponensi veritatis Christianae defensore eximio, in: Nauka o wymiarach prawdy. Studio sulle valenze della verità. Rozmery pravdy. Księga Pamiątkowa z okazji 70. Rocznicy Urodzin ks. Profesora Mariana Włosińskiego, ed. S. Kunikowski, Włocławek 2015, 103-115.
Degórski B. – Mirri L., Eugippio. La Regola, Collana di Testi Patristici 183, Roma 2005.
Degórski B. – Mirri L.M., Eugippio Abate. La Regola, in: A. Genovese, Eugippio Abate. Opere, Scrittori della Chiesa di Aquileia 7, Roma – Aquileia 2012, 139-249.
Genestout A., Le plus ancien témoin manuscrit de la Règle du Maître: le Parisinus latin 12634, “Scriptorium” 1 (1946/47) 129-142.
Gobry I., Storia del monachesimo, I-II, Roma 1991.
Gorman M.M., The Manuscript Tradition of Eugippius, “Excerpta ex operibus sancti Augustini”, RBen 92 (1982) 7-32, 229-265.
Häussling A.A., Das Commemoratorium des Eugippius und die Regula Magistri und Regula Benedicti, in: Regulae Benedicti Studia, Annuarium Internationale 5, ed. B. Jaspert – E. Manning, Hildesheim 1977, 33-42.
Hofmann J., Das Werk des Abtes Eugippius. Zum literarischen Vermächtnis eines spätantiken Augustinus-Kenners an die frühmittelalterliche Kirche des Abendlandes, ZKG 109 (1998) 293-305.
Kardong T., Justitia in the Rule of Benedict, SMon 24 (1982) 43-73.
Krausgruber M., Die Regel des Eugippius. Die Klosterordnung des Verfassers der Vita Sancti Severini im Lichte ihrer Quellen. Text, Übersetzung und Kommentar, Innsbruck 1996.
Lawless G., An Overview of Augustine’s Monasticism and some Suggestions for Further Research, in: The Spirituality of Ancient Monasticism. Acts of the International Colloquium held in Cracow-Tyniec 16-19th November 1994. Specialized Contributions, ed. M. Starowieyski, Pontificia Academia Theologica Cracoviensis, Facultas Theologica. Studia 4/1, Tyniec – Kraków 1995, 135-161.
Leclercq H., Eugippius, DACL V 702-704.
Leclercq J., Autor d’un manuscrit de la Règle du Maître, RBen 57 (1947) 210-212.
Leyser C., Shoring fragments against ruin? Eugippius and the six-century of the florilegium, in: Eugippius und Severin. Der Autor, der Text und der Heilige, ed. W. Pohl – M. Diesenberger, Wien 2001, 68-70.
Noll R., Eugippius. Das Leben des heiligen Severin, Berlin 1963.
Obrycki K., Wstęp, in: Eugipiusz. Żywot Św. Seweryna. Reguła, ed. K. Obrycki, ŹM 13, Tyniec – Kraków 1996, 38-44.
Penco G., La composizione sociale delle comunità monastiche nei primi secoli, SMon 4 (1962) 257-281.
Penco G., Sul concetto del monastero come “schola”, CCist 32 (1970) 329-333.
Plinval G. de, Eugippius, DSp IV 1684-1685.
Pricoco S., Introduzione, in: La regola di S. Benedetto. Le regole dei Padri, ed. S. Pricoco, Milano 1995, IX-XVII.
Régerat Ph., Introduction, in Eugippe. Vie de Saint Séverin, SCh 374, ed. Ph. Régerat, Paris 1991, 122-135.
Sanchis D., Pauvreté monastique et Charité fraternelle chez saint Augustin, “Augustiniana” 8 (1958) 5-21.
Siniscalco P., Il numero primitivo degli Excerpta di Eugippius, REAug 10 (1964) 331-342.
Storia della Chiesa, Già e non ancora, ed. H. Jedin, III, Milano 1988.
Tamburrino P., La Regula Magistri e l’origine del potere abbaziale, CCist 28 (1966) 160-173.
Turbessi G., Regole monastiche antiche, Roma 1978.
Villegas F. – Vogüé A. de, Praefatio, in: Eugippii Regula, CSEL 87, Vindobonae 1976, VII-XX.
Vogüé A. de, Nouveaux aperçus sur une règle monastique du VIe siècle, RAM 41 (1965) 19-29.
Vogüé A. de, La Règle d’Eugippe retrovée?, RAM 47 (1971) 233-265.
Vogüé A. de, Sub Regula uel Abbate, in: Rule and Life. An Interdisciplinary Symposium, Massachusetts 1971, 21-63.
Vogüé A. de, Les conseils évangéliques chez le maître et saint Benoît, in: Los consejos evangélicos en la tradición monástica, Abadia de Silos 1975, 13-27.
Vogüé A. de, Quelques observations nouvelles sur la Règle d’Eugippe, “Benedictina” 22 (1975) 31-41.
Vogüé A. de, Cassien, le Maître et Benoît, in: Commandements du Seigneur et libération évangélique, Roma 1977, 223-235.
Vogüé A. de, De Cassien au Maître: le titre du chapitre de l’humilté, SMon 24 (1982) 247-261. Vogüé A. de, Novati Sententia de Humilitate et Obedientia, DIP VI 441-442.
Vogüé A. de, Regula Eugippii, DIP VII 1575-1576.
Vogüé A. de, L’horaire de l’Ordo Monasterii. Ses rapports avec le monachism égyptien, in: Homo Spiritalis, Würzburg 1987, 240-258.
Vogüé A. de, L’influence du monachisme des Kellia en Occident, in: The Spirituality of Ancient Monasticism. Acts of the International Colloquium held in Cracow-Tyniec 16-19th November 1994. Specialized Contributions, ed. M. Starowieyski, Pontificia Academia Theologica Cracoviensis, Facultas Theologica. Studia 4/1, Tyniec – Kraków 1995, 164-168.
Vogüé A. de, L’influenza di Basilio sul monachesimo occidentale, in: Basilio tra Oriente e Occidente. Convegno Internazionale “Basilio il Grande e il Monachesimo Orientale”, Cappadocia, 5-7 ottobre 1999, Comunità di Bose, ed. S. Brock – M. Cortesi – A. de Vogüé – J.-R. Pouchet, Magnano 2001, 209-224.

Opublikowane : 2020-09-15


Degórski, B. (2020). Źródła i tematyka teologiczna w "Regule" Eugipiusza. Vox Patrum, 75, 89-120. https://doi.org/10.31743/vp.5025

Bazyli Degórski  osppe.roma@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1997-2769
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>