Conditions for Good Fasting According to Selected Greek Writers of the 4th and 6th Centuries

Norbert Widok

Uniwersytet Opolski ,
https://orcid.org/0000-0001-6829-2933


Abstract

The practice of fasting among the followers of Jesus Christ was a significant ascetic activity starting from the first generations of Christianity, because this recommendation appeared in the teaching of the Saviour. That is why spiritual shepherds of those times variously encouraged members of their communities to fast from time to time, regardless of their diverse attitudes to it. The presence of the issue of fasting in the ecclesiastical life of those communities is evidenced by homilies, speeches and treatises, in which the faithful are told how to perceive the principles of fasting and its healing properties. The authors who dealt with those issues were, for example, Asterius of Amasea (4th–5th c.), Marcus Eremita (5th c.), Pseudo-Chrysostom (5th–6th c.) and Pseudo-Eusebius of Alexandria (5th–6th c.). In their writings, they left a lot of information on Christian spirituality, as well as numerous pieces of practical advice regarding the inclusion of fasting in everyday life. The presented text contains a description of the initial stage, i.e., the conditions and requirements for undertaking fasting, which ultimately are expected to bring measurable benefits to the soul and body. For these reasons, the authors of these speeches wanted to raise the awareness of their recipients for them to form a positive attitude towards fasting.

Keywords:

fasting, Asterius of Amazia, Marcus Eremita, Pseudo-John Chrysostom, Pseudo-Eusebius of Alexandria, conditions of good fasting, spirituality

Asterius Amasenus, Homiliae, XIV: In principium ieiuniorum, w: Asterius of Amasea. Homilies I-XIV, text, introd. and notes C. Datema. Leiden 1970, 205-219, tłum. M. Przyszychowska: Św. Asteriusz z Amazji, Mowa czternasta: Na początek świętego postu, w: Post jako praktyka duchowa. Ojcowie Kościoła o poście, red. L. Nieścior OMI, Kraków 2019, 75-86.

Marcus Eremita, De ieiunio, ed. G.M. de Durand, SCh 455, Paris 2000, 158-166, tłum. M. Warzocha, K. Żółtaszek: Marek Eremita, O poście, w: Post jako praktyka duchowa. Ojcowie Kościoła o poście, red. L. Nieścior OMI, Kraków 2019, 75-86.

Pseudo-Eusebius Alexandrinus, Sermo I. De ieiunio, PG 86, 313-324, tłum. M. Przyszychowska: Pseudo-Euzebiusz z Aleksandrii, Mowa pierwsza: O poście, w: Post jako praktyka duchowa. Ojcowie Kościoła o poście, red. L. Nieścior OMI, Kraków 2019, 103-109.

Pseudo-Joannes Chrysostomus, De ieiunio, sermones 1-7, PG 60, 711-724, tłum. M. Przyszychowska: Pseudo-Jan Chryzostom, Mowy o poście, w: Post jako praktyka duchowa. Ojcowie Kościoła o poście, red. L. Nieścior OMI, Kraków 2019, 111-133.

Barucq A., Grelot P., Mądrość, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, tłum. K. Romaniuk, Poznań – Warszawa 1982, 459-465.

Bautz F.W., Asterius von Amaseia, w: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), Band 1, Hamm 1975, k. 256-257.

Drączkowski F., Rewaloryzacja idei postów w nauczaniu Ojców Kościoła, w: Asceza, odczłowieczenie czy uczłowieczenie, red. W. Słomka, Lublin 1985, 125-136.

Espinel J.L., San Pablo y el Helenismo, „La ciencia tomista” 56 (1979) 503-539.

Gernet L., Anthropologie de la Grèce antique, Paris 1968.

Krąpiec M.A., Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin1979, 9-13.

Langerbeck H., Paulus und das Griechentum, Göttingen 1968.

Libera P., „Certamen nostrum ieiunium est”. Dynamiczny wymiar postu według świętego Ambrożego, "Vox Patrum" 15 (1988) 745-758.

Małunowiczówna L., Problem przyjaźni u Bazylego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma, RH 16 (1968) z. 3, 107-132.

Musurillo Th., The Problem of Ascetical Fasting in the Greek Patristic Writers, „Traditio” 12 (1956) 1-64.

Nieścior L. OMI, Post w czasach ojców Kościoła, w: Post jako praktyka duchowa. Ojcowie Kościoła o poście, red. L. Nieścior OMI, Kraków 2019, 11-52.

Pfeil H., Das platonische Menschenbild, Aschaffenburg 1963.

Pichler Th., Das Fasten bei Basileios dem Grossen und im antiken Heidentum, Innsbruck 1955.

Pizzolato L., L`idea di amicizia antico, classico e cristiano, Torino 1993.

Prokulski W., Hellenizm św. Pawła, RBL 6 (1953) 25-50.

Quasten J., Patrologia, vol 2: Dal Concilio di Nicea a quello di Calcedonia, Casale 1980, 303-304.

Ravasi G., Viaggio nell`antichità cercando l`amicizia, „Famiglia cristiana” 27 (1993) 157.

Stacey W.D., The Pauline View of Man, London 1956.

Voicu S.J., Asterio di Amasea, w: Dizionario patristico e di antichità cristiane, red. A. Di Berardino, vol 1, Casale Monferrato 1983, k. 420-421.

Voicu S.J., Giovanni Crisostomo (pseudo), w: Dizionario patristico e di antichità cristiane, red. A. Di Berardino, vol 2, Casale Monferrato 1983, k. 1558-1559.

Voicu S.J., Une nomenclature pour les anonymes du corpus pseudo-chrysostomien, „Bysantion” 51 (1981) 297-305.

Voicu S.J., Eusebio di Alessandria (pseudo), w: Dizionario patristico e di antichità cristiane, red. A. Di Berardino, vol 1, Casale Monferrato 1983, k.1284-1285.

White C., Christian friendship in the fourth century, Cambridge 1992.

Wygralak P., Praktyka postu w klasztorach wizygockiej Hiszpanii w VI-VII wieku. Analiza reguł zakonnych, w: Spiritus Sanctus et Ecclesia. Opuscula Bogdano Częsz septuagenario dedicata, red. P. Wygralak, Opuscula dedicata 10, Poznań 2015, 33-43.

Zdziarstek R.S. OP, Chrystianologia św. Pawła, t. 1: Aspekt ontyczny, Kraków 1989, 57-63.

Żółtaszek K., Wstęp, w: Przekłady: Marek Mnich, O poście, "Vox Patrum" 67 (2017), 813-818.


Published
2020-06-15


Widok, N. (2020). Conditions for Good Fasting According to Selected Greek Writers of the 4th and 6th Centuries. Vox Patrum, 74, 119–144. https://doi.org/10.31743/vp.5115

Norbert Widok 
Uniwersytet Opolski https://orcid.org/0000-0001-6829-2933License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>