Fragmenta i testimonia hermetyczne u autorów różnych. Wstępny przegląd źródeł


Abstrakt

Niniejszy przyczynek daje możliwość wglądu w historię literatury hermetycznej w obszarze jej oddziaływania na słowo pisane czasów zamierzchłych po średniowiecze. Artykuł stanowi punkt odniesienia do dalszych badań nad wykorzystaniem literatury hermetycznej w dyskursie literackim – zwłaszcza w obrębie tematyki religijno-filozoficznej.   


Słowa kluczowe

W. Scott; A.D. Nock; A.-J. Festugière; M.D. Litwa; fragmenta; testimonia; hermetyzm

Al-Maqdisí: Le livre de la création et de l'histoire, ed. i przkł. C. Huart, t. 1-6, Paris 1899-1919.
Bar Hebraeus, Historia dynastiarum, ed. i przekł. E. Pococke, Oxford 1663.
Bladel K. van, The Arabic Hermes: From Pagan Sage to Prophet of Science, New York 2009.
Chwolsohn D., Die Ssabier und der Ssabismus, t. 1-2, St. Petersburg 1856.
Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, red. W.J. Hanegraaff, Leiden-Bostom 2006
Festugière A.-J., La Révélation d’Hermes Trismégiste, t. 1: L’Astrologie et les Sciénces Occultes, Paris 1950.
Hermetica. The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a New English translation with notes and introduction, przekł. B. Copenhaver, Cambridge 1992.
Hermetica II. The Excerpts of Stobaeus, Papyrus Fragments, and Ancient Testimonies in an English Translation with Notes and Introduction, przekł. M.D. Litwa, Cambridge 2018.
Hermès Trismégiste. Corpus Hermeticum, przekł. A.D. Nock, A.-J. Festugière, t. 1: Poimandres, Traités II-XII,. Paris 2011 [19461]; t. 2: Corpus Hermeticum. Tome XIII-XVIII. Asclepius, Paris 2008 [19461]; t. 3: Fragments Extraits de Stobée (I-XXII), Paris 2007 [19541]; t. 4: Fragments Extraits de Stobée (XXII-XXIX); Fragments Divers, Paris 2009 [19541] .
Hermetis Trismegisti astrologica et divinatoria, oprac. zbiorowe, Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 144C, Turnhout 2001.
Hermetis Trismegisti de castigatione animae libellus, ed. i przekł. O. Bardenhewer, Bonn 1873.
Horten M., Die Philosophie der Erleuchtung nach Suhrawardi, Halle 1912.
Scott W., Hermetica. The ancient Greek and Latin writings which contain religious or philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistus, t. 1: Introduction, Texts and Translation, Boston 1985; t. 2: Notes on the Corpus Hermeticum, Boston 1985; t. 3: Notes on the Latin Asclepius and the Hermetic excerpts of Stobaeus, Boston 1985; t. 4: Testimonia, Addenda and Indices, Boston 1985 [wyd. pierwsze t.1‒4: 1924 r.].
Sowińska A., Hermetica średniowiecza i renesansu. Studium z historii myśli europejskiej, Katowice 2018.
Zieliński T., Hermes Trzykroć-Wielki (Hermes Trismegistos). Studium z cyklu: współzawodnicy chrześcijaństwa, Zamość 1921.

Opublikowane : 2020-09-15


Sowińska, A. (2020). Fragmenta i testimonia hermetyczne u autorów różnych. Wstępny przegląd źródeł. Vox Patrum, 75, 473-484. https://doi.org/10.31743/vp.5749

Agata Ewa Sowińska  ascorpushermeticum@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Katedra Filologii Klasycznej  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.