Jak długo Jezus był w łonie Maryi? Opinie Ojców Kościoła


Abstrakt

The time from the conception to the birth of Jesus is most often given as nine or ten months. Sometimes one and the same author gives both numbers without any explanation, for example Tertullian, Zeno of Verona, Ambrose of Milan or Jerome. However there is no contradiction between the two. „Ten months” refers to lunar months (28 days), and corresponds to nine months in the solar calendar. The ecclesiastical authors used the formula „ten (lunar) months” not only be-cause they wanted to follow Virgil, as Adkin suggests. It appears also in the writings of pagan authors of late antiquity, and survived as a set phrase in everyday language into times when the lunar calendar was no longer used (with the exception of the Christian reckoning of Easter, which continued to be based on lunar cycles). Another matter are the opinions reported by Epiphanius in the Panarion, that Jesus was born seven (according to the Alogi) or nine and a half months after conception. These opinions arose no doubt from numerological speculation, but the length of pregnancy is also reckoned in lunar months. This shows that in late antiąuity the expression „ten months” was not merely a formula. Lunar months were still used and understood, particularly if it was to give the length of time spent by a child in its mother’s womb.


Słowa kluczowe

Maryja; łono

Adkin N., How long was Christ in the Womb? A Division of Opinion in the Fathers, EThL 70 (1994)
Aelius Gallus, De significatione verborum
Ambrose, De fide, PL 16
Augustinus, De Trinitate, CCL 50
Censorinus, De die natali, ed. N. Sallmann, Bibliotheca Teubneriana, Leipzig 1983
Cicero, De natura deorum
Clemens Alexandrinus, Stromata, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska: Kobierce, II, Warszawa 1994
Cyrillus Hierosolymitanus, Catechesis
Epiphanius, Panarion, hrsg. K. Holi - J. Dummer, 2. bearbeitete Auflage, GCS 31, Berlin 1980
Halkin L., Le probleme des «decem menses» de la IVe Eclogue de Vergile, „Les Etudes Classiques” 46 (1948) 354-370
Herescu N.I., Les «decem menses» et les calculs chronologiques des Romaines, REL 33 (1955) 152-165
Hieronimus, Adversus Helvidium, PL 23
Hieronimus, Epistola PL 72
Joannes Chrysostomus, Expositio in Ps.
Joannes Chrysostomus, In diem Natalem Jesu Christi, PG 49
Joannes Chrysoslomus, In Genesin hom.
Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom.
Leges Duodecim Tabularum
Macrobius, Commentarii in Somnium Scipionis, ed. I. Willis, Lipsiae 1963
Plinius, Historia naturalis, ed. R. Schelling, „Les Belles Lettres”, Paris 1977
Stephan G., Wczesnochrześcijańskie poglądy o początkach życia ludzkiego i ich moralne konsekwencje, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 2 (2000) 165-176
Tertulian, Contra Marcionem, SCh 456, tłum. S. Ryznar, PSP 58, Warszawa 1994
Tertulian, De carne Christi, SCh 216
Vergilius, Ecloga, tłum. Z. Abramowiczówna: Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki (wybór), BN II 83, Wrocław 1953
Zenon, Tractatus, CCL 22
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-08


Naumowicz, J. (2008). Jak długo Jezus był w łonie Maryi? Opinie Ojców Kościoła. Vox Patrum, 52(2), 713-720. https://doi.org/10.31743/vp.6307

Józef Naumowicz 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>