Obrona dziewicy Indycji okazją do pouczenia o cnocie dziewictwa - list św. Ambrożego do Syagriusza (Ep. 56)


Abstrakt

Ambrogio, vescovo di Milano, e noto nella storia della Chiesa come pastore e difensore della verginita. Le sue lettere contengono tanti preziosi insegnamenti di natura pratica e morale. In questo articolo ci siamo concentrati sulla lettera a Siagrio (Epistula 56), nella quale difende la vergine Indicia, ingiustamente accusata di non aver rispettato il voto di castita. Nello stesso tempo ci offre un insegnamento sulla verginita. Ambrogio pone l’attenzione sulla dimensione fisica della verginita. Da peró la priorita all'importanza della verginita spirituale rispetto a quella fisica, perche in essa si esprime un legame amoroso con Cristo. La verginita fisica e solo l’espressione di quello che la vergine vive dentro di se . E tutto 1’insegnamento di Ambrogio e visto in questa ottica.


Słowa kluczowe

Ambroży; dziewictwo; list; Epistula 56

Ambrosius, De virginibus, ed. F. Gori, SAEMO 14/1, Milano - Roma 1989, tłum. K. Obrycki - W. Szołdrski, PSP 35, Warszawa 1986
Bilczewski J., Dziewice Bogu poświęcone w pierwszych wiekach Kościoła, PP 35 (1892)
Concilium Ancyranum, ŹMT 37
Concilium Eliberitanum, ŹMT 37
Concilium Mediolanense (380), ŹMT 37
Dassmann E., La sobria ebrezza dello Spirito. La spiritualita di sant’Ambrogio vescovo di Milano, Sacro Monte Varese 1975
Gregorius Nyssenus, De virginitate, ed. M. Aubineau, SCh 119, Paris 1966
Katechizm Kościoła Katolickiego
Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis Opera, vol. 20: Epistulae (36-69), ed. G. Banterle, Milano - Roma 1988, 110-124, tłum. P. Nowak: Św. Ambroży, Listy, t. 2, wstęp i oprac. J. Naumowicz, BOK 22, Kraków 2003
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-08


Ostrowski, G. (2008). Obrona dziewicy Indycji okazją do pouczenia o cnocie dziewictwa - list św. Ambrożego do Syagriusza (Ep. 56). Vox Patrum, 52(2), 785-795. https://doi.org/10.31743/vp.6312

Grzegorz Ostrowski 
Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.