Interpretacje cudów JezusaAbstrakt

The author presents two directions of interpreting the Biblical relations of miracles which are represented by great figures of the past, namely St. Augustin and St. Thomas, as well as two directions which clearly marked their existence in our contemporary times. These are the interpretation based on depth psychology (Drewermann) and the interpretation of miracles as images and signs of hope (Theissen, Langner, Metz).


Słowa kluczowe

cuda Jezusa; cud

Augustinus, Contra Faustum, CSEL 25
Augustinus, De civitate Dei, CCL 48, tłum. pol. W. Komatowski: Św. Augustyn, O państwie Bożym, II, Warszawa 1977
Augustinus, De Trinitate, CCL 50
Augustinus, De utilitate credendi, CSEL 25
Augustinus, In Joannis Evangelium, CCL 36
Barnes T.D., Constantine’s prohibition of pagan sacrifices, „American Journal of Philology” 105 (1984)
Bloch E., The Principle of Hope (part V), Oxford 1986
Blum H.J., Biblische Wunder - heute. Eine Anfrage an die Religionspadagogik, Stuttgart 1997
Delmaire R., La legislation sur les sacrifices au IVe siecle. Un essai d’interpretation, RHD 82 (2004) 319-333
Drewermann E., Das Markusevangelium, Bd. 1-2, Olten 1987
Drewermann E., Das Matthdusevangelium, Bd. 1-3, Olten 1990
Drewermann E., Tiefenpsychologie und Exegese, Bd. 1-2, Olten 1992
Gaudemet J., Legislazione imperiale e religione nel IV secolo, Roma 2000, 54; T. Mommsen, Romisches Strafrecht, Berlin 1955
Jung C.G., The Archetypes of the Collective Unconscious, Princeton 1968
Kassel M., Sei, der du werden sollst, Munchen 1988
Kertelge K., Zur Interpretation der Wunder Jesu. Literaturbericht, „Bibel und Leben” 9 (1968)
Knoch O., Dem, der glaubt, ist alles moglich. Die Botschaft der Wundererzahlungen der Evangelien, Stuttgart 1986
Kollmann B., Neutestamentliche Wundergeschichten, Stuttgart - Berlin - Koln 2002
Langner W., „Dein Glaube hat dich gerettet”. Wundererzdhlungen ais Glaubensgeschichten und Hoffnungsbilder, „Katechetische Blatter” 114 (1989)
Langner W., Der Wunderbegriff im Neuen Testament, ed. A. Suhl, Darmstadt 1980
Ludemann G., Texte und Trtiume, Góttingen 1992
Metz J.B., Wunder, LThK
Theissen G., Synoptische Wundergeschichten im Liche unseres Sprachverhaltnisses, „Wissenschaft und Praxis in Kirche und Gesellschaft” 65 (1976)
Theissen G., Urchristliche Wundergeschichten. Ein Beitrag zur formgeschichtlichen Erforschung der synoptischen Evangelien, Gutersloh 1974
Thomas Aquinas, Summa Theologiae, ed. Leonis XIII, vol. IV, Romae 1888, tłum. pol. F.W. Bednarski, Skrót zarysu teologu (Sumy teologicznej) św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2000
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-08


Paciorek, A. (2008). Interpretacje cudów Jezusa. Vox Patrum, 52(2), 807-818. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6314

Antoni Paciorek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.