Św. Piotr biskupem Rzymu?Abstrakt

The primacy of the Bishop of Rome is an essential, if not a fundamental element of the unity of Church and belongs to the mainstream of ecclesiology throughout its whole history. It is anchored in the study of the doctrine of the New Testament and from the very beginning, starting from the oldest patristic sources, such as the Epistle of Saint Clement of Rome to Corinthians and Ignatius of Antioch’s Epistles, there have been utterances indicating Saint Peters extraordinary role in the universal Church and the significance of his stay in Rome and the foundation of the local Christian community there. The Church Fathers also emphasize that Peter is present in all fundamental events related to the foundation of the Church and it was him who was entrusted with the care for its unity by Jesus. The first writers who start to describe Peter as the Bishop of Rome are Tertullian and Cyprian, who teaches that the Bishop’s authority is like the Apostles’ authority and uses the term cathedra Petri referring to Rome. Although Saint Irenaeus attributes the foundation of the Roman Church to Peter and Paul, in the course of years, especially after the transfer of the Capital of the Empire to Constantinople, he also puts the name of Peter at the top of the list of Roman Bishops. Many biblical scholars and patrologists also emphasize that Paul never laid claim to be the Bishop of Rome.


Słowa kluczowe

Piotr; Rzym

Augustirius, Epistola, PL 33
Augustinus, Sermo, PL 38
Bartnik Cz., Apologetyka personalistyczna, Lublin 2004
Batiffola P., Cathedra Petri, Paris 1938
Bertone T., Presentazione, w: II primato del successore di Piętro. Atti del simposio teologico (Roma, dicembre 1996), Vaticano 1998
Concilium Vaticanum II, Constitutio dogmatica de Ecclesia „Lumen gentium” 19, wyd. Sobór Watykański II, Poznań 2002
Cyprianus, Epistola
Eusebius, HE
Forte B., La chiesa della Trinita. Saggio sul mistero della Chiesa comunione e misione, Milano 1995
Hieronymus, De viris illustribus, PL 23
Koczwara S., Kościół Afrykański wobec Katedry świętego Piotra, Sandomierz - Wilno 2006
Mielcarek K., Piotr Apostoł - paradygmat czy żywy człowiek? Postać Piotra w drugiej Ewangelii, w: Opoka Kościoła Chrystusowego. Bibliści KUL w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, red. S. Szymik - H. Ordon, Lublin 2004
Narbut O., Kościół Rzymski w pierwszym wieku, „Więź” 12 (1977) 55-73
Optatus, Tractatus contra Donatistas, CSEL 26
Ordon H., Autorytet św. Piotra w świetle tzw. konfliktu antiocheńskiego (Ga 2, 11-14), w: Opoka Kościoła Chrystusowego. Bibliści KUL w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, red. S. Szymik - H. Ordon, Lublin 2004
Paulinus Nolanus, Epistola
Rakocy W., Lata pobytu Apostoła Piotra w Rzymie (rys historyczny), w: Opoka Kościoła Chrystusowego. Bibliści KUL w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, red. S. Szymik - H. Ordon, Lublin 2004
Ratzinger J., Prymat następcy Piotra w tajemnicy Kościoła. Uwagi Kongregacji Nauki Wiary. OsRomPol 20 (1999) nr 2
Ratzinger J., Prymat Piotra a jedność Kościoła, tłum. L. Balter, „Communio” 11 (1991) nr 6(66), 3-17
Tertullianus, De praescriptione haereticorum, CCL 1
Tronina A., „Tu es Petrus”. Kilka uwag onomastycznych, w: Opoka Kościoła Chrystusowego. Bibliści KUL w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, red. S. Szymik - H. Ordon, Lublin 2004
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-08


Pałucki, J. (2008). Św. Piotr biskupem Rzymu?. Vox Patrum, 52(2), 819-826. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6315

Jerzy Pałucki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.