„Anapausis” w pismach Pseudo-MakaregoAbstrakt

L’anapausis, cioe il riposo spirituale, aveva una grandę importanza nella dottrina degli gnostici, indicando un bene che l’anima delPuomo puó possedere gia nella vita presente. Nella letteratura cristiana, oltre agli scritti appartenenti alla tradizione del monachesimo egiziano primitivo (Apophthegmata Patrum, Epistulae di Ammonas) sono anche quelli attribuiti a Macario Egiziano che soprattutto mostrano Yanapausis nella prospettiva della vita presente, mettendo in rilievo il suo ruolo nella perfezione delPuomo. Si tratta di un influsso degli scritti gnostici, esemplificato particolarmente da un evidente legame col Vangelo di Tomaso. Nonostante ció, Pautore del corpus macarianum respinge chiaramente le idee gnostiche, mostrando che l’uomo finchć vive sulla terra e minacciato dal peccato e dalia perdita dell anapausis. Quest’ana- pausis non e mai stabile per sempre. Perció Yanapausis di ąuaggiu e un’immagine delPanapausw del cielo.


Słowa kluczowe

anapausis; Pseudo-Makary

Ammonas, Epistulae
Apophthegmata Patrum, tłum. M. Borkowska, ŹM 4
Athanasius, Vita Antonii
Baker A., Pseudo-Macarius and the Gospel of Thomas, VigCh 18 (1964)
Clemens Alexandrinus, Excerpta ex Theodoto
Clemens Alexandrinus, Paedagogus
Clemens Alexandrinus, Protrepticus
Clemens Alexandrinus, Stromata
Desprez V., Le bapteme chez le Pseudo-Macaire, „Ecclesia Orans” 2 (1988) 121-155
Diadochus, De perfectione spirituali
Dórries H., Die Theologie des Makarios/Symeon, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Góttingen, Philologisch-Historische Klasse, III Folge 103, Góttingen 1978
Evangelium Thomae
Gregorius Nyssenus, In Canticum canticorum
Gregorius Nyssenus, Orationes de beatitudinibus, GNO VII/ 2
Haenchen E., Die Botschaft des Thomas-Evangeliums, Berlin 1961
Holze H., Anapausis im anachoretischen Monchtum und in der Gnosis. Cberlegungen zur Geschichte desfriihen Christenheit Agyptens, ZKG 106 (1995) 1-17
Lampe G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, London 1961
Miąuel P., Lexique du desert. Etude de quelques mot-cles du vocabulaire monastique grec ancien, Spiritualitć Orientale 44, Bellefontaine 1986
Myszor W., Ewangelia Tomasza, w: Apokryfy Nowego Testamentu, 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003
Origenes, Contra Celsum
Origenes, De principiis
Origenes, In Exodum hom.
Origenes, In Jeremiam hom.
Origenes, In Numeros hom.
Palladius, Historia Lausiaca
Philo, De Cherubim
Philo, De somniis
Philo, Quod Deus sit immutabilis
Pseudo-Makary, Epistola magna, ed. R. Staats: Makarios-Symeon: Epistola magna. Eine messalianische Monchsregel und ihre Umschrift in Gregors von Nyssa „De instituto christiano”, Góttingen 1984
Pseudo-Makary, Homilia, ed. H. Dórries - E. Klostermann - M. Kroeger: Die 50 Geistlichen Homilien des Makarios, PTS 4, Berlin 1964
Quispel G., Makarius, das Thomasevangelium und das Lied von der Perle, Supplementum NT 15, Leiden 1967
Schneider C., Anapausis, RACh I 414-416
Sophia Iesu Christi, La sagesse de Jesus Christ, ed. C. Barry, Quebec 1993
Stewart C., „Working the Earth ofthe Heart”. The Messalian Controversy in History, Texts, and Language to AD 431, Oxford 1991
Stoicorum Veterum Fragmenta, ed. H. Von Amim, Lipsiae 1903-1924
Vielhauer P., Anapausis. Zum gnostischen Hintergrund des Thomasevangeliums, w: Apophoreta. Festschrift. E. Haenchen, hrsg. W. Eltester, Berlin 1964
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-08


Przeździecki, J. (2008). „Anapausis” w pismach Pseudo-Makarego. Vox Patrum, 52(2), 893-906. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6320

Jarosław Przeździecki 
Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.