Inskrypcja filadelfijska starożytnym świadectwem stosunku do życia poczętegoAbstrakt

The article above contains a Polish translation and some notes on an ancient text known as Philadelphian inscription. Found at the beginning of the 20th century among ruins of the ancient Lydian Philadelphia (now Turkish Alaęehir), carved on a blue marble stele, with no doubt originally placed in front of an ancient chapel, serving also as a meeting place of a smali religious and philosophical community headed by a man called Dionysios. The inscription gives some principles of purity to be followed by the guests of the chapel, with ethical and social issues involved, e.g. chastity of marriage, related both to man and woman, free and slave, as far as condemn of application of any poisonous or abortive substances. The most interesting fact about the text of the inscription is an approval of a fetus as a child, a human being whose life should be protected, and abortion must be actually treated as a kind of homicide. It is known also as the first written evidence of the Hippocratic oath’s influence in the ancient world.


Słowa kluczowe

inskrypcja filadelfijska; życie poczęte

Gormaan M.J., Abortion in the Early Church, New York 1982
Gula J., Hipokrates a przerywanie ciąży, w: W imieniu dziecka poczętego, red. J.W. Gałkowski - J. Gula, wyd. 2, Rzym-Lublin 1991
Gula J., Przysięga Hipokratesa, w: W imieniu dziecka poczętego, red. J.W. Gałkowski - J. Gula, wyd. 2, Rzym-Lublin 1991, 193-197
Hippocrates. Oath, I, ed. W.H.S. Jones, Cambridge - London 1957
Kapparis K., Abortion in the Ancient World. Appendix 2, London 2002
Longosz S., Ojcowie Kościoła a przerywanie ciąży. Okres przedchrześcijański, VoxP 5 (1985) z. 8-9, 231-272
Longosz S., Prawo rzymskie wobec aborcji, w: Contra leges et bonos mores, red. H. Kowalski - M. Kuryłowicz, Lublin 2005, 209-220
Nardi E., Antiche prescrizioni greche di purita cultuale in tema d’aborto VI, w: Eranion. In honorem Georgii S. Maridakis, Athenis 1963
Nardi E., Procurato aborto nel mondo Greco-romano, Milano 1971
Sokołowski F., Lois sacrees de l’Asie Mineure, Paris 1955
Starowieyski M., Aborcja w opinii wczesnochrześcijańskich pisarzy, „Studia Paradyskie” 3 (1993) 107-128
Wójtowicz H., Hipokrates i jego przysięga, VoxP 10 (1990) t. 19
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-08


Sawa, R. (2008). Inskrypcja filadelfijska starożytnym świadectwem stosunku do życia poczętego. Vox Patrum, 52(2), 933-936. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6323

Robert Sawa 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.