Homo communicansAbstrakt

Herbert Marshall McLuhan acknowledged the invention of the print as a beginning of a new age in the field of human communication. Indeed, communication is indissolubly linked with the progress of humanity in this twenty-first century when human being is called „homo communicans”. The process of communication is complicated. Experts from many different disciplines are still reflecting and trying to make human communication more proper and effective. The systems of communication are very important features in the functioning of the contemporary world and they are permanently updated. Owing to information a human being deepens his knowledge, which should serve him always to accomplish his development goals and never can leads him to degradation.


Słowa kluczowe

Homo communicans; komunikacja

Adair J., Anatomia biznesu. Komunikacja Warszawa 2000
Adamek Z., Homiletyka, Tarnów 1992
Bartuzi P., FidoNet. Komputerowa sieć wymiany informacji. Studium socjologiczne, Warszawa 1995
Dobek-Ostrowska B., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2002
Filipiak M., Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2003
Gladys-Jakóbik J., Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesów komunikowania, w: B. Jung (red.), Media komunikacja biznes elektroniczny, Warszawa 2001
Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Warszawa 1994
Goban-Klas T., Komunikowanie masowe, Kraków 1978
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa - Kraków 2001
Goban-Klas T., Proces komunikowania masowego, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer - E. Chudziński, Kraków 1996
Infante D.A. - Rancer A.S.- Womack D.F., Building Communication Theory, Illinois 1993
Jakobson R., W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 2, Warszawa 1989
Joos A., Messaggio cristiano e comunicazione oggi, Verona 1990
Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992
Kurcz I.., Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000
Leksykon politologii, red. A. Antoszewski - R. Herbut, Wrocław 1995
Małachowski A. - Niedzielska E., Zarys technologii komunikacji gospodarczej, Wrocław 1994
Martynowicz E., Osoba jako autor działania, w: Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, red. B. Wojciszke - M. Plopa, Kraków 2003
Mayenowa M.R., Język, w: Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. A. Kłoskowska, Wrocław 1991
McLuhan M., Galaktyka Gutenberga, New York 1962
Mikułowski-Pomorski J., Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje, Wrocław 1988
Miller G., Language and Communication, New York 1951
Nęcki Z., Komunikowanie i rozmowa, „Charaktery” 2 (1997)
Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Kraków 1995
Pisarek W., Elementy retoryki dziennikarskiej, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer - E. Chudziński, Kraków 1996
Plopa M., Rozwój i znaczenie bliskich więzi w życiu człowieka, w: Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, red. B. Wojciszke - M. Plopa, Kraków 2003, 49-79
Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1973
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, red. W. Kopaliński, Warszawa 1983
Smoleń J., Moralne aspekty komunikacji językowej w środkach społecznego przekazu, Tarnów 1997
Sobkowiak B., Komunikowanie społeczne, w: Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1998
Stankiewicz J., Komunikowanie w organizacji, Wrocław 1999
Stoner J.A.F. - Wankel Ch., Kierowanie, Warszawa 1994
Wierzbicka A., Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfiguracje w różnych kulturach, Etno-lingwistyka 4, Lublin 1991
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-08


Smoleń, J. (2008). Homo communicans. Vox Patrum, 52(2), 965-973. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6327

Jerzy Smoleń 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.