Motywy i przejawy posłuszeństwa zasadom Królestwa BożegoAbstrakt

Der vorliegende Aufsatz zeigt die Motive und Merkmale des Gehorsams gegen Grundsatze des Kónigreichs Gottes. Das Kónigreich Gottes ist die Wirklichkeit des Glaubens, in der Gott der Vater der Liebe und Barmherzigkeit ist. Die Probe des Gehorsams eines Menschen Gott gegenilber sind Die Zehn Gebote. Der erste Ungehorsam gegen Gottes Gebote war die Erbsiinde, derer Anreger der Satan war. Der Ungehorsam der ersten Menschen, die zum Erbe kommenden Generationen wurde, beruht auf Vertrauenslosigkeit und vollzieht sich heute durch persónliche Sunde des Menschen. Trotz der Schwache und Siindhaftigkeit ist doch im Menschen das Erkenntnisbediirfhis dieses geistlichen Bereichs, der aus dieser Welt nicht ist. Die Grundlage des Gehorsams ist der Glaube, begleitet von Tugend der Hoffnung und Liebe. Der innere Bund zwischen Liebe und Gehorsam hebt Christus in acht Segen vor. Der Gehorsam ist voll, wenn er in der alleinigen Erklarung fiir Jesus und seine Lehre den Ausdruck findet. Die Merkmale des Gehorsams gegen Kónigreich Gottes und seine Grundsatze finden ihre Konkretisierung in der Liebe zu Gott und Menschen und im Gestalten des Gewissens im Einklang mit der Kir- chenlehre. Diese Liebe kann sich in den BuBtaten und im Praktizieren von Mut und Geduld ausdriicken. Wir erinnern an die Aussage des Papstes Benedikt XVI., daB wir aus der Liebe zu Gott und den Nachsten den Dekalog erhalten sollen.


Słowa kluczowe

Królestwo Boże; posłuszeństwo

Adhortatio Apostolica „Ecclesia in Europa”
Augustyn J., Posłuszeństwo ewangeliczne, Kraków 1992
Benedykt XVI, Homilia wygłoszona podczas Mszy świętej na Placu Piłsudskiego w Warszawie (26 V 2006), Insegnamenti di Benedetto XVI, vol. II
Brzegowy T., Prorocy Izraela, cz. 1, Tarnów 1999
Cantalamessa R., Przygotujcie drogi Pańskie. Do światowej ewangelizacji ekumenicznej w przygotowaniu na rok dwutysięczny, Kraków 1999
Chmielewski M., Walka duchowa, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin - Kraków 2002
Chrostowski W., Wolność i posłuszeństwo w Biblii, AK 130 (1998) nr 2-3
Concilium Vaticanum I, Constitutio dogmadca de fide catholica, tłum. Breviarium fidei, Poznań 1989
Ejsmont M., Blaski i cienie etyki Starego Testamentu, w: Vademecum Biblijne, IV, red. S. Grzybek, Kraków 1991
Fontelle M.A., Egzorcyzm w nauczaniu i posłudze Kościoła katolickiego, tłum. J. Jędraszek, Kraków 2004
Fulvio F., Opętanie szatańskie i egzorcyzmy, tłum. K. Guzowski, w: Egzorcyzmy dawniej i dziś. W blasku Chrystusa i cieniu szatana, red. B. Barkowski - A. Posacki, Warszawa 2004
Garrone G.M., Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, w: Wiara Kościoła. Biskupi francuscy komentują Wyznanie Wiary, tłum. U. Suchodolska, Warszawa 1985
Grajewski J.L., Czcij rodziców, Łomża 1994
Granat W., Dogmatyka katolicka, t. 6: Teologiczna wiara, nadzieja i miłość, Lublin 1960
Jan Paweł II, Bóg jest miłością (2 X 1985), w: Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela (Katechezy środowe), Citta del Vaticano 1987
Jan Paweł II, Chrystus odwołuje się do «początku» w rozmowie z Chrystusem o podstawach rodziny (5 IX 1979), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, Poznań 1992
Jan Paweł II, Grzech - złamanie Przymierza z Bogiem (29 X 1986), w: Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela (Katechezy środowe), Citta del Vaticano 1989
Jan Paweł II, List Apostolski „Salvifici doloris”, w: Listy Apostolskie Jana Pawła II, Kraków 2007
Jan Paweł II, Pokuta w Kościele - wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, w: Jan Paweł II, Wierzę w Kościół - jeden, święty, powszechny i apostolski (Katechezy środowe), Citta del Vaticano 1996
Jasiński M., Posłannictwo proroka w cyklu Elizeusza. Studium egzegetyczno-teologiczne lKrl 19,15 - 2Krl 13,21, Poznań 2004
Jaworski R., Harmonia i konflikty. Empiryczna weryfikacja podstawowego paradygmatu psychologii pastoralnej, Warszawa 2004
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994
Kasiłowski P., Kuszenie Jezusa, PP 115 (1998) nr 3
Kupny J., Opcja na rzecz ubogich, „Studia Diecezji Radomskiej” 2 (1999) nr 2
Lisicki P., Pogańskie wyzwanie, „Znak” 50 (1998) nr 4
Longosz S., Ksenodochium - hospicjum wczesnochrześcijańskie, VoxP 16 (1996) t. 30-31, 275-336
Longosz S., Nazwa „Eucharystia”, VoxP 16 (1996) t. 30-31
Longosz S., Wywiad do Radia Watykańskiego na temat „Vox Patrum”, VoxP 3 (1983) z. 5
Mikulski J., Uzdrowienie drogą do nawrócenia, Tarnów 2004
Misiurek J., Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 1: Wieki X-XVII, Lublin 1994
Miziołek W., Problematyka kapłańska na Synodzie Biskupów 1971 r., w .W służbie ludowi Bożemu = „Powołanie Człowieka”, t. 6, Poznań 1983
Mroczkowska J.P., Siedem grzechów głównych dzisiaj, Kraków 2004
Nowak A.J., Osoba konsekrowana, t. 2: Ślub posłuszeństwa, Lublin 1994
Ordon H., Eschatologiczne wylanie Ducha w Iz 32,15-20, RT 38-39 (1991-1992) z. 1
Pawłowski Z., Posłuszeństwo i prawda w retoryce politycznego dyskursu w Pierwszej Księdze Samuela, „Ethos” 10 (1997) nr 37
Pinckaers S.T., Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia, tłum. A. Kuryś, Poznań 1994
Porębski Cz., Idea Europy, „Znak” 55 (2003) nr 5
Pytel J.K., Księgi w opracowaniu deuteronomicznym, w: Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań 1990
Rosik S., Podstawowe punkty wyjścia rozważań nad „Katechizmem Kościoła Katolickiego" w jego warstwie aksjologiczno-deontologicznej, w: Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny - A. Derdziuk, Lublin 1995
Rosik S., Sumienie a autorytet, ST V 11 (1973) nr 1
Rusecki M., Cud w myśli chrześcijańskiej, Lublin 1991
Sławiński H., Bóg i człowiek wobec cierpienia, AK 137 (2001) nr 2-3
Słownik teologiczny, t. 2, red. A. Zuberbier, Katowice 1989
Stachowiak L., Prorocy - Słudzy słowa, Katowice 1980
Świerzawski W., Wiara co ci daje? Nowa ewangelizacja, Sandomierz 1992
Tułodziecki S., Miłosierdzie Boże w Starym Testamencie, Poznań 1992
Varillon F., Bóg pokorny i cierpiący, tłum. L. Grygiel, „Znak” 30 (1978) nr 4-5
Witek S., Duszpasterstwo w konfesjonale, Poznań 1988
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-08


Sojka, S. (2008). Motywy i przejawy posłuszeństwa zasadom Królestwa Bożego. Vox Patrum, 52(2), 975-992. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6348

Stanisław Sojka 
PAT, Tarnów  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.