Chłopcy nazwani pueri w inskrypcjach chrześcijańskich RzymuAbstrakt

The paper relates to the information contained in the Early Christian inscriptions from Rome (IC V R v. 1 - 1 0 ), from the fourth to sixth century, concerning boys below 8 years of age and referred to in the epitaphs by the term puer. The age was selected so that the information concerned children and not teenagers when the overtone of such expression could have sexual connotations. There are only 38 such epitaphs for 1962 children in the above mentioned age (1.9% ). More than a half of them (20) are very modest containing only name, age and sometimes the simplest epithet and motto (bm, in pace). The rest however include the information typical of other children’s epitaphs, posthumous descriptions, baptism details and allusions to the social background. The founders of the tomb stones are parents (10) and then the term puer is additional, even tender but also anonymous people (28) when the term could signify a slave (only one sure case) or a foster child, a boy who knew the faith (puer in fide). In my opinion they must have been orphans brought up by the community, sometimes assigned to serve in the Church (especially boys called puer nomine X ).


Słowa kluczowe

Rzym; chrześcijańskie inskrypcje

Alfoldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, tłum. A. Gierlińska, Poznań 1992
Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, tłum. A. Wojciechowski, Poznań 2004
Brown P., The Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity, London - Boston 1991, tłum. I. Kania: Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, Kraków 2006
Bruun P., Symboles, signes et monogrammes, w: Sylloge inscriptionum christianarum veterum Musei Vaticani, ed. K. Zilliacus, II, Helsinki 1963
Carletti C., Iscrizioni cristiane di Roma. Testimonianze di vita cristiana (secoli 1II-VII), Firenze 1986
Carletti C., Linguaggio biblico e comunita a Roma nel III secolo: il contributo delle iscrizioni dell’arenario del cimitero di Priscilla, ASE 2 (1985)
Carletti C., Nuove iscrizioni dalla catacomba della ex Vigna Chiara-viglio sulla Via Appia, MEFRA 106 (1994)
Carletti C., Nuove iscrizioni dalla regione di s. Eutychio nel cimitero di s. Sebastiano, RivAC 79 (2003)
Clark G., The Fathers and the Children, w: The Church and Childhood, ed. D. Wood, Oxford 1994
Dickey E., Latin Forms of Address, Oxford 2002
Dinkler E., Shalom, Eirene, Pax. Judische Sepulkralinschriften und ihre Verhaltnis zuin friihen Christentum, RivAC 50 (1974) 121-144
Felle E.A., Recenti acąuisicioni epigrafiche da catacombe romane, „Melanges de 1’Ecole Francaise de Rome. Antiąuite” 106 (1994)
Ferrua A., Alle origini degli accenti, „Civilta Cattolica” 91 (1940)
Ferrua A., L'epigrafia cristiana prima di Costantino, w: A tti del I X Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana (Roma, 21-28 Settembre 1975), Roma 1978
Fiocchi Nicolai V., La nuova basilica circiforme della Via Ardeatina, „Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologie” 68 (1995)
Harlow M. - Laurence R., Growing up ad Growing old in Ancient Rome, London - New York 2002
Hirt M., La legislation romaine et les droits de 1’enfant, w: Naissance et petite enfance dans l'Antiquite, ed. V. Dasen, Fribourg 2004
Janssens J., Vita e morte del cristiano negli epitaffi di Roma anteriori al sec. VII, Roma 1981
Kajanto I., The Hereafter in Ancient Christian Epigraphy and Poetry, „Arctos” 12 (1978)
Kajanto I., The Latin Cognomina, Helsinki 1965
Kirsch J.P., Colombe, DACLIII/2
MacMullen R., Late Roman Slavery, „Historia” 36 (1987)
MacMullen R., Social Mobility and the Theodosian Code, JRS 54 (1964)
Mazzarino S., Aspetti sociali del ąuarto secolo, Roma 1961
Mazzei B., w: Temi di iconografiapaleocristiana, a cura di F. Bisconti, Citta del Vaticano 2000
Pekary Th., Die Wirtschaft der griechisch-romischen Antike, Wiesbaden 1979
Pietri Ch., Christiana tempora: une nouvelle image de l’homme, CNS 6 (1985)
Pietri Ch., La mort en Occident dans Pepigraphie latine: de Pepigraphie paienne d Pepitaphe chretienne (III-VI siecles), MD 144 (1980)
Psychologia rozwojowa, red. P.E. Bryant - A.M. Colman, tłum. A. Bezwińska-Walerian, Warszawa 1997
Rawson B., Children and childhood in Roman Italy, Oxford 2003
Roman Sexualities, ed. J.P. Hallett - M.B. Skinner, Princeton 1997
Sgarlata S., Ricerche di demografia storica le iscrizioni tardo-imperiali di Siracusa, Citta del Vaticano 1991
Shaw B.D., Seasons of Death. Aspects of Mortality in Imperial Rome, JRS 86 (1996)
Shaw B.D., The Family in Late Antiquity: The Experience of Augustine, „Past and Present” 115 (1987)
Sigismund Nielsen H., The Value of Epithets in Pagan and Christian Epitaphs from Rome, w: Childhood, Class and Kin in the Roman World, ed. S. Dixon, London - New York 2001
Societa romana e impero tardoantico, vol. 3, a cura di A. Giardina, Roma 1986
Stuiber A., Geburtstag, w: RACh IX 217-243
Testini, Recensio P., Inscriptiones Christianae Urbis Romae septimo saeculo antiąuiores, vol. VI: Coemeteria in viis Latina, Labicana et Praenestina, Civitas Vaticana 1975
The Early Christian World, ed. P.F. Esler, London - New York 2000
Testini P., Archeologia cristiana, Bari 1980
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-08


Stawoska-Jundziłł, B. (2008). Chłopcy nazwani pueri w inskrypcjach chrześcijańskich Rzymu. Vox Patrum, 52(2), 1027-1038. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6353

Bożena Stawoska-Jundziłł 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora