O pewnej dygresji u Klemensa Aleksandryjskiego (Czemu poświęca się czas: Paedagogus III 26-30)Abstrakt

Dissertatiuncula haec duabus partibus constat: brevissima introductione necnon translatione in sermonem Polonorum fragmenti e Paedagogo Clementis Alexandrini selecti (III 26-30) de variis inanibus negotiis hominum.


Słowa kluczowe

Klemens Aleksandrinus; Paedagogus

Athenajos, Deipnosophistae
Clement d’Alexandrie, Le Pedagogue, III, SCh 158, trad. C. Mondśsert - Ch. Matray, notes de H.I. Marrou, Paris 1970
Dio Chrysostomus, Orationes
Homer, Ilias
Justinus, Apologia, PG 6
Juvenalis, Satura
Naumowicz J., Klemens Aleksandryjski, w: Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, II, Lublin 2005
Plutarchus, De curiositate
Plutarchus, De tranquilitate animi
Ps-Xenophon, Respublica Atheniensium
Pujiula M., Korper und christliche Lebensweise. Clemens von Alexandreia und sein Paidagogos, Berlin - New York 2006
Szarmach M., Dion z Prusy. Monografia historyczno-literacka, Toruń 1979
Szarmach M., Mowa Eubejska Diona z Prusy, „Meander” 32 (1977) 189-195
Tatianus, Oratio ad Graecos, PG 6
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-08


Szarmach, M. (2008). O pewnej dygresji u Klemensa Aleksandryjskiego (Czemu poświęca się czas: Paedagogus III 26-30). Vox Patrum, 52(2), 1065-1068. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6356

Marian Szarmach 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.