Tożsamość ciała zmartwychwstałego i ziemskiego w ujęciu autorów wczesnochrześcijańskichAbstrakt

L’article conceme la ąuestion de l’identite generiąue et individuelle du corps ressuscite et terrestre selon ąuatre auteurs chretiens a la limite des II et III siecles: Athenagore, Irenee, Tertullien et Origene. Les trois premiers theologiens reconnais- sent tous les deux formes de l’identite, en soulignant en meme temps un changement des traits caracteristiąues dans le corps ressuscitć. Chez Irenee et Tertullien cette opinion est liee a l’attachement de l’importance a la corporalite de l’homme comme son fondement existenciel, qui caractórise la tradition asiatiąue et la polemiąue contrę le gnosticisme. Origene par contrę, comme le representant de la tradition alexandrine, restant sous l’influence du platonisme, presente une opinion plus com- posee. A son avis chaąue chair humaine contient un ćlement constant - appelle de diverses manieres: „germe”, „nature”, „substance”, „proprietć” - qui dćcide que la chair apres la resurrection, malgre la transformation et la spiritualisation, reconnaitra son identite personnelle. Selon Origene donc, l’identitć genćrique et individuelle du corps ressuscite et terrestre est relative.


Słowa kluczowe

ciało; zmartwychwstanie

Alexandre J., Une chair pour la gloire. L ’anthropologie realiste et mystique de Tertullien, ThH 115, Paris 2001
Athenagoras, De resurrectione mortuorum, ed. B. Pouderon, SCh 379, Atenagoras z Aten, Prośba za chrześcijanami. O zmartwychwstaniu umartych, Warszawa 1985
Augustinus, De cwitate Dei
Bauer J., Corpora orbiculata, ZKTh 82 (1960) 333-341
Boliek L.E., The Resurrection of the Flesh. A Study o f a Confessional Phrase, Amsterdam 1962
Chadwick H., Origen, Celsus and the Resurrection of the Body, HTR 41 (1948) 86-87
Crouzel H., La doctrine origenienne du corps ressuscite, BLE 81 (1980) 241-257
Crouzel H., Les critiąues adressees par Methode et ses contemporains d la doctrine origenienne du corps ressuscite, „Gregorianum” 53 (1972) 679-716
Crouzel H., Orygenes, tłum, J. Margański, Bydgoszcz 1996
Dorival G., Origene et la resurrection de la chair, w: Origeniana Quarta, red. L. Lies, Innsbruck - Wien 1987
Epiphanius, Panarion
Fantino J., La theologie d ’Irenee. Lecture des Ecritures en reponse a l’exegese gnostique. Une approche trinitaire, Paris 1994
Festugiere A.J., De la doctrine „origeniste” du corps glorieta spheroide, RSPT 43 (1959) 81-86
Fierro A., Las controversias sobre la resurrección en los siglos II-IV, RET 28 (1968)
Filipowicz A.M., Koncepcja duszy w pismach Tertuliana, Episteme 63, Warszawa - Olecko 2007
Galenus, De alimento
Hieronymus, Apologia contra Rufinum
Hieronymus, Epistula
Irenaeus, Adversus haereses, ed. A. Rousseau, SCh 153
Lampe G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961
Methodius ex Olympo, Aglaophon (De resurrectione), PG 18
Origenes, Commentarius in Epistulam ad Romanos
Origenes, Commentarius in Matthaeum
Origenes, De prinicipiis, SCh 252, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, O zasadach, ŹMT 1
Origenes, De resurrectione
Origenes, In Jeremiam hom., SCh 238
Pietras H., Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków, Kraków 2007
Pouderon B., Athenagore d'Athenes, philosophe chretien, ThH 82, Paris 1989
Pseudo-Iustinus, De resurrectione, PG 6
Szram M., Autokastracja Orygenesa - fakt czy nieporozumienie?, VoxP 23 (2003) t. 44-45
Tertullianus, Ad nationes
Tertullianus, Apologeticum, CCL 1
Tertullianus, De anima
Tertullianus, De resurrectione mortuorum, ed. J.G.Ph. Borleffs, CCL 2
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-10


Szram, M. (2008). Tożsamość ciała zmartwychwstałego i ziemskiego w ujęciu autorów wczesnochrześcijańskich. Vox Patrum, 52(2), 1095-1107. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6486

Mariusz Szram 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>