Mistyka krzyża w syryjskiej Grocie SkarbówAbstrakt

II testo siriaco di provenienza giudeocristiana, attribuito alla scuola do S. Efremo, contiene elementi piu antichi, risalienti al III secolo. Nella narrazione del testo, un ruolo importante si ascribe alla Croce di Cristo come preveduta dalPinizio del mondo. II testo della Caverna ha servito come fonte di un altro apocrifo, II Com-battimento di Adamo.


Słowa kluczowe

grota skarbów; krzyż

Bagatti B., Note sull’iconografia di „Adamo sotto il Calvario”, „Studi biblici Franciscani liber annuus” 27 (1977) 5-32
Bardski K., Abraham - tajemnica ojcostwa. Tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz 22,1-14, OŻ 16, Kraków 1999
Campbell J.G., The Exegetical Texts, Sheffield 2004
Caverna thesaurorum, ed. Su-Min-Ri: La Caverne des tresors. Les deux recensions syriaques, CSCO 486-487 (script syr. 207-208), Louvain 1987
Chumasz Pardes Lauder, I: Bereszit, red. S. Pecaric, Kraków 2001
Cyrillus Hierosolymitanus, Catechesis, PG 33
Danielou J., Teologia judeochrześcijańska, tłum. S. Basista, Kraków 2002
Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. W. Zakrzewska - P. Pachciarek, Warszawa 1990
Gótze A., Die Schatzhohle, Oberlieferung und Quellen, Heildelberg 1922
Ireneusz, Demonstratio praedicationis apostolicae, SCh 62
Justinus, Dialogus cum Judaeo Tryphone, PG 6
La Bibie d'Alexandrie, vol. 1: La Genese, ed. M. Harl, Paris 1994
Lagarde P. de, Mitteilungen, III, Góttingen 1889
Mignę J.P., Dictionnaire des Apocryphes, I, Paris 1856
Origenes, In Epistulam Pauli ad Romanos, PG 14
Salvoni F., II Golgota e la Caverna di Adam o, „Ricerche bibliche e religiose” 17 (1982) 52-58
Starowieyski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu, Warszawa 1999
Szram M., Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej, Lublin 2001
Szymusiak J.M. - Starowieyski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971
Tronina A., Moria - Syjon - Golgota: transpozycja symbolu, RBL 36 (1983) 116-122
Tronina A., W poszukiwaniu świętego Graala, RBL 51 (1998)
Woźniak J., Testament Adama, w: Słowo Twoje jest prawdą. Księga Pamiątkowa S. Mędali CM, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-10


Tronina, A. (2008). Mistyka krzyża w syryjskiej Grocie Skarbów. Vox Patrum, 52(2), 1171-1180. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6490

Antoni Tronina 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora