Encyklika Spe salvi: śladami AugustynaAbstrakt

The reading of the Encyclical Spe salvi of Benedict XVI, with a special regarding for the presence of Augustine’s sentences, gave us the opportunity to distinguish some subjects essential for the concept of Christian hope proposed by the Pope to the Christian community. Benedict XVI emphasizes in a very clear way the relation between hope and faith: „Spei substantia fides est”. The eschatological dimension of hope influences strongly the life of Christians, who continually are looking for reasons of life, of work and of ministry. In Christ our hope receives a new meaning and we are called to continue our process of purification and to open our heart to the gift which comes from God, our big Hope.


Słowa kluczowe

Augustyn; Spe salvi

Alici L., La morte, il male e le ragioni della speranza. Una rilettura di Agostino, w: La domanda di Giobbe e la razionalita sconfitta, ed. C. Gianotto, Trento 1995, 77-101
Augustinus, Epistula
Augustinus, Confessiones, CSEL 33, tłum. Z. Kubiak: Św. Augustyn, Wyznania, Warszawa 1987
Augustinus, In I Epistolam Ioannis, PL 35
Augustinus, Sermo, PL 38
Benedicti PP. XVI Summi Pontificis Litterae encyclicae „Spe salvi”, Civitas Vaticana 2007
Benedictus XVI, Litterae encyclicae „Spe salvi", Citta del Vaticano 2007
Bochet I., Saint Augustin et le desir de Dieu, Paris 1982
Buzzetti C., Lettera agli Efesini, w: AA. VV., L e Lettere di Paolo, Genova 1996
Nebe G., Hoffnung bei Paulus. Sprachliche und theologische Untersuchungen zu „elpis" und ihren Synonymen, Góttingen 1983
Occhialini U., La speranza delta Chiesa pellegrina. Teologia della speranza nelle „Enarrationes in Psalmos” di S. Agostino, Assisi 1965
Studer B., Augustine and the pauline theme of hope, w: Paul and the legacies of Paul, ed. W.S. Babcock, Dallas 1990
Studer B., Hoffnung, RACh XV 1159-1250
Studer B., Speranza, DPAC II 3277
Studer B., Speranza, NDPAC III 5072-5086
Studer B., Speranza e intenzionalitd in Agostino d ’Ippona, w: L. Alici - R. Piccolomini - A. Pieretti, Ripensare Agostino: interiorita e intenzionalitd, Roma 1993, 71-86
Turek W., La speranza in Tertulliano, Roma 1997
Visona G., La speranza nei Padri, Milano 1993
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-10


Turek, W. (2008). Encyklika Spe salvi: śladami Augustyna. Vox Patrum, 52(2), 1181-1188. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6491

Waldemar Jan Turek 
Pontificia Universita Urbaniana a Roma  WłochyZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.