Chrystologiczna koncepcja nadziei w Listach Ignacego z AntiochiiAbstrakt

Hac in dissertatiuncula notiones „spes” et „spero” perpensae sunt atque rationes theologicae, quae de his nominibus efficiuntur. Vox „spes” in Litteris Ignatii Antio- cheni decies adhibita est, at vox „sperare” - quater. Ut de enumeratione evenit frequentiam harum non magnam esse. Vox „spes”, quam Ignatius in singulis textibus adhibuit, ad Christum attinet significatque Eius titulus. Aliquotiens utitur Ignatius hanc vocem in locutione „spes nostra”. Solummodo semel notio „spes” est adhibita ut significatio virtutis moralis. Enimvero vocabulum „sperare” bis significationem theologicam habet, quia ad Christum petinet.


Słowa kluczowe

Ignacy z Antiochii; chrystologia

Aono T., Die Entwicklung des paulinischen Gerichtsgedankes bei den apostolischen Vatern, Berb - Las Vegas 1979
Augustinus, Enchiridion ad Laurentium
Barret C.K., Jews and Judaizers in the Epistles of Ignatius, w: Jews, Greeks and Christians: Religious Cultures in Late Antiąuity, ed. R. Hamerton-Kelly - R. Scroggs, Leiden 1976, 220-244
Brown Ch.Th., The Gospel and Ignatius of Antioch, New York 2000
Bultmann R., Ignatius und Paulus, w: R. Bultmann, Aufsdtze zur Erforschung des Neuen Testaments, ed. E. Dinkler, Tilbingen 1967, 400-411
Donahue P.J., Jewish Christianity in the letters of Ignatius of Antioch, VigCh 32 (1978) 81-93
Grant R.M., „Holy Law” in Paul and Ignatius, w: The Living Text, ed. D.E. Groh - R. Jewett, London - New York 1978, 65-71
Grant R.M., Jewish Christianity at Antioch in the Second Century, RSR 60 (1972) 97-108
Ignatius, Epistula ad Ephesios, SCh 10
Ignatius, Epistula ad Magnesios, SCh 10
Ignatius, Epistula ad Philadelphienses, SCh 10
Ignatius, Epistula ad Romanos, SCh 10
Ignatius, Epistula ad Trallianos. Praefatio, SCh 10
Molland E., The Heretics combatted by Ignatius of Antioch, JEH 5 (1954)
Rathke H., Ignatius von Antiochien und die Paulusbriefe, Berlin 1967
Slusser M., Docetism: A Historical Definition, „The Second Century” 1 (1981) 163-172
Thompson J.D. - Baird J.A., A Critical Concordance to the Epistles of Saint Ignatius of Antioch, Wooster 1997
Trevett C., Ignatius and his opponents in the divided Church of Antioch in relation to some aspects of the Early Syrian Christian Tradition, Sheffield 1980
Widok N., Model chrystologiczny wyznania wiary w listach Ignacego Antiocheńskiego, w: Byzantina Europea. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red. M. Kokoszko - M.J. Leszka, Łódź 2007
Witek S., Cnota, EK III 522
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-10


Widok, N. (2008). Chrystologiczna koncepcja nadziei w Listach Ignacego z Antiochii. Vox Patrum, 52(2), 1213-1222. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6494

Norbert Widok 
Uniwersytet Opolski  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>