Eschatologiczna nagroda w pismach Tertuliana


Abstrakt

Tertullian (ca. 155-225) very often is described as a rigorist, who is burning with vengeance. Although for him the coming end is above all a time of reckoning., in his writings, as „the theologian of the hope” - as Erie Osborn has called him - a lot of thoughts about future reward can be found. In this paper the Tertullian’s teaching about eschatological reward is presented. Among his ideas of the future life the idea of resurrection of the body is found as the most important. And as the result of it Tertullian amplifies his teaching about heaven, as the being with God and Christ, as the banquet in the Kingdom of God. According to Tertullian it will be one reward - eternal life - but in different characters. The special place in his system of eschatological reward is granted to martyrs.


Słowa kluczowe

eschatologiczna nagroda; Tertulian

Augustinus, Enchiridion ad Laurentium
Augustinus, In Evangelium Ioannis tractatus
Augustinus, Sermones
Braun R., Deus Christianorum. Recherches sur le vocabulaire doctrinal de Tertullien, Paris 1977
Concilium Florentinum, Decretum pro Graecis, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, red. A. Baron - H. Pietras, III, Kraków 2007
Countryman L.W., Tertullian and the Regula Fidei, „The Second Century” 2 (1982) 208-227
Dunn G.D., Tertullian. The Early Church Fathers, New York 2004
Engelbrecht A., Lexicalisches und Biblisches aus Tertullian, WS 27 (1905) 62-74
Engelbrecht A., Neue Lexicalische and Semasiologische Beitrtige aus Tertullian, WS 28 (1906) 142-157
Ferndndez A., La escatologta en el siglo II, Burgos 1979
Gregorius Magnus, Moralia
Hieronymus, Adversus Iovinianum
Kelly J.N.D., Early Christian creeds, London 2006
Pietras H., Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków, Kraków 2007
Sajdak J., Kwintus Septimiusz Florens Tertulian. Czasy - życie - dzieła, Poznań 1949
Tertullianus, Ad martyras, CCL 1
Tertullianus, Ad nationes, CCL 1
Tertullianus, Ad Scapulam, CCL 2
Tertullianus, Ad uxorem, CCL 1
Tertullianus, Adversus ludeos, CCL 2
Tertullianus, Adversus Marcionem, CCL 1
Tertullianus, Adversus Praxean, CCL 2
Tertullianus, Apologeticum, CCL 1
Tertullianus, De anima, CCL 2
Tertullianus, De baptismo, CCL 1
Tertullianus, De carne Christi, CCL 2
Tertullianus, De corona militis, CCL 2
Tertullianus, De fuga in persecutione, CCL 2
Tertullianus, De ieiunio 15,6, CCL 2
Tertullianus, De monogamia, CCL 2
Tertullianus, De oratione, CCL 1
Tertullianus, De patientia, CCL 1
Tertullianus, De paenitentia, CCL 1
Tertullianus, De praescriptione haereticorum, CCL 1
Tertullianus, De pudicitia, CCL 2
Tertullianus, De resurrectione carnis, CCL 2
Tertullianus, De spectaculis, CCL 1
Tertullianus, De testimonio animae, CCL 1
Tertullianus, Scorpiace, CCL 2
Theodoretus, Interpretatio in XII epistulas s. Pauli. In I Cor.
Turek W., Tertulian, OŻ 15, Kraków 1999
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-10


Wysocki, M. (2008). Eschatologiczna nagroda w pismach Tertuliana. Vox Patrum, 52(2), 1269-1279. https://doi.org/10.31743/vp.6500

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5448-5566
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.