Katecheza moralna o roztropności w De officiis ministrorum św. AmbrożegoAbstrakt

In the times when fewer and fewer Christians grant the Church the right to interpret the Gospel in a manner obligatory for them, it is worth mentioning the science of great teachers of the Church who were capable of awakening the Evangelical enthusiasm in their listeners. It seems that St Ambrose from Milan’s proposals excellently correspond with the spiritual way of catechesis renewal proposed at the beginning of the 20“ century by Pope Benedict XVI. It consists in prudently facing a human being with high moral demands in order to build the community of faith. In his moral catechesis conceming the virtue of prudence, St Ambrose enumerated the principles of effective catechesis aimed at a secularized human being. Rediscovery of such inspirations may lead to an increase in the attractiveness of current catechetical message and in its Evangelical potential.


Słowa kluczowe

Ambroży; De officiis ministrorum

Ambrosius, De officiis ministrorum, PL16, tłum. K. Abgarowicz: Św. Ambroży z Mediolanu, Obowiązki duchownych, Warszawa 1967
Bielecki S., Teologia znaków czasu, Kielce 2006
Cicero, De officiis
Jan Paweł II, Epistula Apostolica „Patres Ecclesiae” 1, AAS 72 (1980)
Jeżyna K., Moralne przesłanie nowej ewangelizacji, Lublin 2002
Lobkowicz M., Quo vadis Mater Ecclesia?, „Znak” 53 (2001) nr 10(537)
Pikus T., „Rewitalizacja" duchowa Europy, PP 124 (2007) nr 2(1026)
Puchalski G., Katecheza w kontekście nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawia II, Olsztyn 2002
Ratzinger J., Skandaloser Realismus? Gott handelt in der Geschichte, Urfelder Texte 4, Bad Tolz 2005
Schneider M., Zur Frage nach Gott in der modemen Literatur, Koln 2000
Stafin R., Kościele, wypłyń na głębię. Refleksje duszpasterskie o Kościele w Europie na przykładzie Niemiec i Polski, Tarnów 2007
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-10


Zając, M. (2008). Katecheza moralna o roztropności w De officiis ministrorum św. Ambrożego. Vox Patrum, 52(2), 1291-1299. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6502

Marian Zając 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.