Codzienna Komunia święta w starożytności chrześcijańskiej. Aspekt duszpasterski i teologicznyAbstrakt

I cristiani delPepoca patristica avevano la possibilita di prendere la Comunione ogni giorno: durante l’Eucharistia oppure a casa, dove potevano portare il pane eucharistico. I pastori della Chiesa antica eon tanta premura mettevano in rilievo la dignita di ąuesto sacramento e eon tutti i mezzi che avevano a disposizione tentavano di salvaguardare il modo adeguato di farne uso. NelParticolo vengono indicati alcuni comportamenti eucharistici (per es. digiuno eucharistico) ed interes- santi aspetti delPinsegnamento dei Padri della Chiesa riguardanti la Comunione (Pobligo della santita personale, il dovere della penitenza, ecc).


Słowa kluczowe

Komunia święta; starożytność chrześcijańska

Acta synodalia ab anno 50 ad annum 381, oprac. A. Baron - H. Pietras, Synodi et collectiones legum 1, ŹMT 37, Kraków 2006
Augustinus, De sermone Domini in monte, NBA 10/2
Augustinus, Epistola
Augustinus, In Evangelium Joannis trąd., NBA 24
Augustinus, Sermo, NBA 30/1
Basilius, Epistola, PG 32, tłum. W. Krzyżaniak: Św. Bazyli Wielki, Listy, Warszawa 1972
Borkowska M., Rola Eucharystii w walce z szatanem u Ojców Pustyni, VoxP 7 (1987) z. 12-13
Caesarius Arelatensis, Sermo, CCL 104
Constitotiones Apostolorum, SCh 336, 208-210, oprac. A. Baron - H. Pietras, SCL 2, ŹMT 42, Kraków 2007
Cyprianus, De oratione, CCL 3A
Cyrillus Hierosolymitanus, Catechesis, SCh 126
Desprez V., Początki monastycyzmu, t. 2, ŹM 22, Tyniec 1999
Didache, SCh 248
Dorotheus Gazaeus, Doctrinae diversae, tłum. M. Borkowska: Starcy spod Gazy, BOK 11, Kraków 1999
Hilary z Poitiers, Tractatus mysteriorum, SCh 19bis
Historia monachorum in Aegypto, ed. A.J. Festugiere, Bruxelles 1971
Jan Chryzostom, In Matthaeum hom., PG 58
Joannes Cassianus, Collationes Patrum, SCh 64
Joannes Moschos, Pratum spirituale, SCh 12
Justinus, Apologia
Leo Magnus, Sermo, SCh 49bis
Longosz S., Cześć Eucharystii w starożytności chrześcijańskiej, w: Jezus Eucharystyczny, red. M. Rusecki - M. Cisło, Lublin 1997
Młotek A., Eucharystia w kanonach synodów IV wieku, VoxP 7 (1987) z. 12-13
Plinius, Epistolae
Słomka J., Pokarm i ofiara, Łódź 2000
Sozomenos, HE, SCh 495
Tertullianus, Ad uxorem, SCh 273
Tertullianus, De oratione, CCL 1
Traditio Apostolica, SCh 11bis
Żurek A., Eucharystia - ofiara Nowego Przymierza według Ojców Kościoła, „Currenda” 155 (2005) nr 1, 63-71
Żurek A., „Pokarm zwany Eucharystią” - w świetle wczesnochrześcijańskich świadectw, „Currenda” 155 (2005) nr 2, 241-248
Żurek A., Wczesnochrześcijańska pobożność eucharystyczna, „Currenda” 155 (2005) nr 3, 331-339
Pobierz

Opublikowane : 2008-03-10


Żurek, A. (2008). Codzienna Komunia święta w starożytności chrześcijańskiej. Aspekt duszpasterski i teologiczny. Vox Patrum, 52(2), 1381-1395. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/6510

Antoni Żurek 
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.