X Międzynarodowy Kongres Archeologii Chrześcijańskiej w Tessalonikach


Abstrakt

Sprawozdanie z Kongresu Archeologii Chrześcijańskiej, który odbył sie w Tessalonikach w dn. 28.9-4.10.1980.


Słowa kluczowe

kongres; archeologia chrześcijańska; Tessaloniki; sprawozdanie

Nie dotyczy
Pobierz

Opublikowane : 2020-03-13


Longosz, S. (2020). X Międzynarodowy Kongres Archeologii Chrześcijańskiej w Tessalonikach. Vox Patrum, 1, 51-52. https://doi.org/10.31743/vp.6650

Stanisław Longosz  voxpatrum@kul.lublin.pl
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>