Ks. Sławomir Wasilewski, Pacis magisterium apud sanctum Cyprianum. Dissertatio ad doctoratum in Litteris Christianis et Classicis, Romae 2005, Pontificia Studiorum Universitas Salesiana, ss. 210


Abstrakt

recenzja


Słowa kluczowe

recenzja

nie dotyczy
Pobierz

Opublikowane : 2007-06-15


Longosz, S. (2007). Ks. Sławomir Wasilewski, Pacis magisterium apud sanctum Cyprianum. Dissertatio ad doctoratum in Litteris Christianis et Classicis, Romae 2005, Pontificia Studiorum Universitas Salesiana, ss. 210. Vox Patrum, 50, 589-595. https://doi.org/10.31743/vp.6678

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>