Św. Paweł i Fruktuoz: pierwotne chrześcijaństwo w Tarragonie

Stanisław Longosz

Katolicki Uniwersytet Lubelski , Poland
https://orcid.org/0000-0002-2809-0728

Józef Figiel

Katolicki Uniwersytet Lubelski , PolandAbstract

information

Keywords:

information

nie dotyczy

Published
2007-03-14


Longosz, S., & Figiel, J. (2007). Św. Paweł i Fruktuoz: pierwotne chrześcijaństwo w Tarragonie. Vox Patrum, 50, 882–883. Retrieved from https://czasopisma.kul.pl/index.php/vp/article/view/6769

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski https://orcid.org/0000-0002-2809-0728
Józef Figiel 
Katolicki Uniwersytet LubelskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.