The Polish Textbooks for Teaching Patrology

Henryk Pietras

Polska , Poland


Abstract

L'articolo riporta le principali notizie bibliografiche con qualche cenno al carattere proprio di ciascun manuale. Va osservato che tutti sono stati scritti dai preti, professori di patrologia nei seminari, espongono il materiale in servizio alla dogmatica e sono assai ermetici in forma e linguaggio. Quelli piu recenti danno una bibliografia aggionata e - quasi sempre - riportano i testi piu significativi dei Padri.

Keywords:

patristics, handbook, textbook, Poland, patrology

w opracowywaniu

Published
1999-12-15


Pietras, H. (1999). The Polish Textbooks for Teaching Patrology. Vox Patrum, 36, 167–173. https://doi.org/10.31743/vp.7818

Henryk Pietras 
PolskaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>