Osoba Jezusa Chrystusa i jej uniwersalne znaczenie. Perspektywa patrystyczna


Abstrakt

II merito principale dei Padri della Chiesa consiste nell’aver elaborato i concetti fondamentali e i principi fondanti della dottrina di fede. In modo particolare, tale contributo va valorizzato nella cristologia perche rimane significatvo e valido anche per le ricerche odierne in questo ambito teologico. La cristologia si fonda sui tre principi. 1. Cristo e Salvatore di tutto l'uomo. La sua incamazione garantisce la salvezza di tutto l'essere umano (corpo, anima, intelletto, volonta, sentimento), poiche Egli e vero uomo. La cristologia patristica segue il principio: „II Verbo di di Dio si fece uomo, perchć l'uomo diventasse dio”. 2. Cristo e Salvatore di tutti gli uomini. L’universalita della salvezza e garantita dall'assunzione dal Verbo della natura umana comune a tutte le persone. Egli si e unito in qualche modo ad ogni uomo. 3. La salvezza di Cristo ha anche una dimensione cosmica in quanto Lui e la pienezza della verita di cui i germi si trovano in ogni creatura (Giustino Martire) e in Lui vengono ricapitolate tutte le cose (Ireneo di Lyone). Questi tre principi si fondano sull'ontologia del mistero di Gesu Cristo, ma, al tempo stesso, mantengono un forte e realistico carattere soteriologico. Anzi, il loro fondamento ontologico e garante della validita e dell’universalita della soteriologia. In ąuesto senso, la cristologia dei Padri non conosce l'antinomia tra ontologia e soteriologia di cui si e tanto parlato nella riflessione cristologica del XX secolo. La cristologia patristica rimane attuale e istruttiva nella sua struttura fondante, indicando come presentare organicamente il mistero di Gesu Cristo, vero Dio e vero uomo.


Słowa kluczowe

Jezus Chrystus; Chrystologia; Człowiek; Osoba; ludzkość; patrystyka; Ojcowie Kościoła

Athanasius, Contra gentes, SCh 18bis
Bourgeois D., La sagesse des anciens dans te mystere du Verbe. Evangile et philosophie chez Saint Justin philosophe et martyr, Paris 1981
„De commencement en commencement". Le renouveau patristique dans le theologie contemporaine, red. Y.M. Blanchard - G. Bardy, Paris 2007
Gregorius Nazianzenus, Epistula, SCh 208
Holzer V., Les traits contemporaines de christologie et leurs sourcespatristiąue, w: „De commencement en commencement". Le renouveau patristique dans le theologie contemporaine, red. Y.M. Blanchard - G. Bardy, Paris 2007
Irenaeus, Adversus haereses, SCh 211
Justinus, Apologia, PG 6
Kung H., Essere cristiani, Milano 1976
Les Peres de l’Lglise dans le monde d’aujourd’hui. Actes du colloąue international organise par le New Europę College en collaboration avec Ludwig Boltzmann Gesellschaft (Bucarest, 7-8 octobre 2004), red. C. Badilita- Ch. Kannengieser, Paris 2006
Maloney G.A., Chrystus kosmiczny. Od Pawła do Teilharda, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1986
Micaelli C., La cristianizzazione delfellenismo, Brescia 2005
Origenes, Disputatio cum Heracleida, SCh 67
Riou A., Le Monde et l’Eglise selon Maxime le Confesseur, Paris 1973
Sesboue B., Touf recapituler dans le Christ. Christologie et sóteriologie d ’Irenee de Lyon, Paris 2000
Pobierz

Opublikowane : 2008-06-15


Królikowski, J. (2008). Osoba Jezusa Chrystusa i jej uniwersalne znaczenie. Perspektywa patrystyczna. Vox Patrum, 52(1), 539-547. https://doi.org/10.31743/vp.8901

Janusz Królikowski  jkroliko@poczta.onet.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3929-6008
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora