(1)
Kochanek, P. VII Brytyjska Konferencja Patrystyczna W Cardiff. VP 2018, 70, 816-816.