[1]
P. Kochanek, „Prof. dr hab. Edward Zwolski – droga intelektualnego rozwoju i dorobek naukowo-literack”i, VP, t. 59, s. 591-606, grudz. 2018.