OPŁATY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Redakcja nie pobiera od autorów opłat za publikację tekstu na łamach czasopisma. "Vox Patrum" jest udostępniane, po 6 miesięcznym okresie karencji, w formule Open Access,  co oznacza, że cała zawartość poszczególnych tomów dostępna jest nieodpłatnie na stronie czasopisma, w Repozytorium Instytucjonalnym KUL oraz w bazach pełnotekstowych z którymi czasopismo posiada umowy.

W sprawie prenumeraty czasopisma "Vox Patrum" prosimy o kontakt z Wydawnictwem KUL: wydawnictwo@kul.pl

Czasopismo nie publikuje reklam.

Źródła finansowania czasopisma stanowią programy ministerialne i dotacje uczelni.
Część zadań związanych z procesem edytorskim czasopisma "Vox Patrum" finansowana jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych" w latach 2019-2020 na podstawie umowy nr 125/WCN/2019/1.