"Oto lud, który mieszka osobno i nie zalicza się do narodów" (Lb 23,9b)


Abstrakt

"Ecco un popolo, che dimora solo e tra le nazioni non si annovera" (Nm 23,9b).

Partendo dal primo oracolo di Balaam, l'autore si concentra sulla differenza tra "il popolo" di lsraele e "le nazioni" pagane. La rifflessione corre in tre tappe: A. Il contesto letterario e storico degli antichissimi oracoli "pagani" (Nm 22-24); B. Le riletture bibliche delia frasi "il popolo solitario" (Dt 33,28; Ger49,31; Mi 7,14). Infine (C.) si aggiungono alcune questioni teologiche riguardanti la relazione "lsraele - genti".


Słowa kluczowe

Izrael; naród wybrany; Księga Liczb; Balaam; Lb 23

Pobierz

Opublikowane : 2016-01-02


Tronina, A. (2016). "Oto lud, który mieszka osobno i nie zalicza się do narodów" (Lb 23,9b). Verbum Vitae, 10, 25-42. https://doi.org/10.31743/vv.1414

Antoni Tronina  naporus@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  Polska
  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl